Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 16, 2004 - page 6

6
| 1 | 2004
Palle har någon gång sagt att alla
i redaktionen får skriva, var och
en på sitt eget modersmål. Jag
undrar om det också gäller mig.
Får jag skriva på isländska? Jag
tror inte det, fler än ett tiotal läsare
måste förstå det jag skriver. Därför
använder jag ett annat nordisk
språk än isländska denna gång.
Jag tycker att Klinisk Biokemi i Norden är ett myck-
et viktig forum för oss som arbetar inom klinisk
kemi i de nordiska länderna. I tidningen publiceras
artiklar om ämnen som vi handskas med i varda-
gen på arbetet. Artiklar som kanske inte skulle ha
publicerats på annat håll, men som jag tycker är
av betydelse för oss inom klinisk kemi. Innehållet
i tidningen återspeglar varje gång diskussionen på
redaktionsmötena. Jag upplever dessa möten som
mycket stimulerande och trevliga. Där diskuteras
under några timmar diverse ämnen som är aktuella
inom vårt område. En del av de idéer som kommer
fram på redaktionsmötena slutar i artiklar i KBN.
Många idéer slutar aldrig med en artikel, men dis-
kussion runt dessa kan vara lika intressant.
Det nordiska samarbetet fortsätter inom klinisk
kemi. Det största arbetet de sista åren är själv-
klart projektet om gemensamma referensintervall
(NORIP). Norge har redan gått över till nya referens-
intervaller för enzymer. De andra nordiska länderna
kommer att följa efter. Detta är ett exempel på ett
lyckat samarbete mellan de nordiska länderna, som
i längden inte bara är av stor betydelse för arbetet
på laboratorierna. Det underlättar även arbetet för
våra “kunder”, klinikerna, de behöver inte bekymra
sig över att olika lab har olika referensvärden och
resultaten blir också jämförbara mellan olika orter/
länder.
Ett viktigt Nordiskt samarbete sker också inom
external quality assurance (EQA), där vi har sam-
arbetat i flera år. Denna organisation har beteck-
ningen EQAnord. Där ingår, Labquality i Finland,
EQUALIS i Sverige, DEKS i Danmark, NKK och
NOKLUS i Norge och ISLM på Island. EQAnord har
ordnat flera nordiska studier runt olika aktuella
ämnen inom klinisk kemi. Bland dessa studier är
“Nordic Interference Study” och “Nordic Trueness
Project 2002”. Resultaten från dessa arbeten har
publicerats i rapportform. Resultaten från det
sista projektet “Nordic INR Survey“ bearbetas nu.
Laboratorier från alla de nordiska länderna har del-
tagit i dessa projekt.
Den Nordiska kongressen i klinisk kemi äger rum
24.-27. april i Malmö. Vi i redaktionskommittén
ser fram emot att träffa kollegorna i Malmö och få
delta i ett mycket lovande vetenskapligt och socialt
program.
Ingunn Torsteinsdóttir
Nordiska samarbetet speglas i Klinisk Biokemi i Norden
Klinisk Biokemi i Norden
Näckros. Foto: Henrik Alfthan
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook