Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 13

registreres på Rosan database på Internett, alter–
nativt på Excel regneark enten via E-mail eller på
diskett. Dataene vii til slutt oppbevares på en
sentraJ database.
Dataene behandies sentralt ved å:
ekskludere alle data fra pr0ver som har
plasma- eller serum glucose stli)rre enn Il mmol!L
eller på annen måte klart påviser sykdom.
multiplisere alle dataene med faktoren:
Referanseverdi for FHK97 di vidert med
middelverdi av de JO verdiene av FHK97 som la–
boratoriet har fått ved analyse (evt etter fjerning
av slengere). De funne referanseområder blir der–
med sporbare til FHK97.
evaluere kvalitet: Linearitet (ved at for–
holdet mellom K-h0y og K-lav skal bli mermest
mulig 2, unntatt for natrium og kalsium), noen
interferenser (KPP), presisjon (alle kontroller).
på grunnlag av opplysningene om refe–
ransepersonene avgrense persongrupper med fel–
les referansegrenser
avgrense de prli)vetakingsforhold som kan
ha felles referanseintervall (tidspunktet for prli)ve–
takingen i relasjon til måned, ukedag, klokkeslett,
timer etter siste måltid).
å avgj0re om det enkelte laboratorium kan
benytte det funne referanseområde, evt. etter
rekalibrering.
Biobankens fremtid
Den opprettede biobanks referansepr0ver, refe–
ransematerialer og data tenkes etter prosjektets
avslutning eiet av Nordisk forening for klinisk
kjemi med copy right for dataene.Referansepr0ver
og-materialer tenkes oppbevart og administrert av
DEKS
11 .
Databasen gj0res tilgjengelig på foresp0rsel for
hvem som helst som har en fornuftig hensikt Vi
vii arbeide for å få den tilgjengelig påRosan-data–
basen på Internett
Biobanken vii i fremtiden kunne brukes til:
å avgjli)re (ved bruk av referansematerial–
ene) om
nye analysemetoder
for samme parame–
ter kan brukede allerede funne referanseintervaller
å sammenligne resultatenemed resultatene
fra eventuelt korumende lignende undersli)kelser
her eller i andre land (til hvilket referansematerial–
ene deles ut/selges)
l) Den danske organisasjon for ekstern kvalitetsvurdering
Klinisk Kemi
i
Norde11 4.
1998
å fremstiIle referanseintervaller for flere enn
de angitte pararnetre med samme sporbarhet til
personer ogFHK97 (andre parametre, samme per–
soner, samme referansematerialer)
senere åmåle ytterligere targetverdier som
kan erstatte de inntil da benyttede tillagte verdier.
De referanseintervaller som er knyttettilen tillagt
verdi for FHK97, kan i en slik situasjon lett (ved
beregning) justeres til fullt sporbare referansein–
tervaller.
Deltage/se
Potensielt ved full oppslutning fra hele Norden,
vii omtrent 180 laboratorier delta fordel tomtrent
slik: Danmark: 40, Finland: 40, Island: 3, Norge
40 og Sverige: 60. Hvert deltagende laboratorium
må betale 3500 DKR for å delta i prosjektet. Vi
regner dessuten med velvillig bistand fra de
nasjonale organisasjoner for ekstern kvalitets–
vurdering (Equalis, Sverige; Labquality, Finland;
DEKS, Danmark; NKK, Norge) bl.a. ved
utsendelse av kontrollmaterialer.
Framdrift
Et utvalg av laboratorier vii i 10pet av våren 1999
få tilsendt prosjektbeskrivelse og en foresp0rsel
om de vii delta. De som svarer positivt vii deretter
få tilsendt en n0yaktig prosedyre for hvordan
prosjektet skal gjennomf0res på laboratoriet,
nli)dvendige sp0rreskjemaer og medier for regist–
rering av data samt de nli)dvendigekontrollmateJialer.
leg oppfordrer alle til
å
svare JA,
dette blir et
felles 10ft hvor det er viktig at flest mulig av de
forespurte laboratorier deltar. Forholdene skulle
akkurat nå ligge ve! til rettefor å få dette til.
Henvendelser om prosjektet kan rettes til
prosjektgruppens medlemmer:
PeterFe/ding,
Kpbenhavns PraktiserendeL<egers La–
boratorium, Pilestrxde 65,DK-1112 Kpbenhavn
Tlf: 45 33 74 4006. Fax: 45 33 74 400 l. E-post:
Leifur Fran::.son,
Klinisk kjemisk avd., Reykjavik
sykehus, IS-108Reykjavik. Tlf: 354525 1485.Fax: 354
525 14 72. E-post:
Ve/i
Kairisto,
Clinical LaboratoryDept. ,Turku Uni–
versityCentral Hospital,Kiiamyllynkatu4-6, FTN-20520
Turku. Tlf: 358 2 261 16
Il.
Fax: 358 2 261 39 20.E–
post:
l
115
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...36
Powered by FlippingBook