Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 7

KliniskKemi i Norden
Nr 4, volym
l
O,
1998
REDAKTIONELLT
KRISTOFFERHELLSING
Här kommer den. Litet sent visserligen,men ändå.
Tidsplaner kan vara svåra att hålla många gånger.
Nu var det faktiskt någramanuskript som var vik–
tiga att få med i detta nummer. Så då fick det väl
bli litet sent då! Nästa nummer är marsnumret Så
det är väl bäst att vässapennan igen! Den har visst
blivit litet trubbig!
Jag finner att styrelsen funderar påatt byta språk
i vår förening. Det skulle ju vara sorgligt om vi
behövde börja användaengelska för att kunnakom–
municera med varann.
Å
andra sidan - om vi
inte förstår varann finns det ju ingen anledning att
sökakommunicera. Ochde flesta av oss är jugan–
ska vana att kommunicera på engelska. Så visst
går det. Men är det verkligen nödvändigt? Hur
mycket vinner vi och hur mycket förlorar vi?
Från styrelsen lär vi oss också att medel delats
ut från Nordfond till ett projekt om gemensamma
referensintervall för nordiska laboratorier. Projek–
tet är verkligen lovvärt ochbör stöttas. Låtoss söka
hjälpas åt att föra projektet i land. Det beskrives
närmare i detta nummer. Jag känner mig överty–
gadom att projektgruppen gärna tar emot synpunk–
ter från alla och envar och söker ta vara på dem
efter bästa förmåga. Och visst har jag hickat till
inför omfattningen. Om
180
laboratorier tar
25-
50
proverpå referensindivider, analyserar
25
kom–
ponenter med dubbelanalys och till detta lägger
22
kontroller m.m. i dubbelanalys får jag det till
Klinisk Kemi
i
Norden 4. 1998
-OUYUH
.>1ÖTM<J35l
att projektet resulterar i
423.000- 648.000
analys–
svar. Behöverman verkligen
4500-9000
referens–
individer och behöver man verkligen utföra cirka
en halvmiljon analyser för att erhålla rimligt säkra
referensintervall?
Den nordiska enzymgruppen harvarit flitig och
redovisar sina planer i detta nummer. Rimligen
skall de kunna resultera i en övergång för dessa
tre enzymer i årsskiftet
1999-2000.
Vi är väldigt
tacksamma för deras insats ochkan förhoppnings–
vis återigen kvittera ut en seger för nordiskt sam–
arbete.
Bergen-laboratoriet har gjort en långstart inför
sitt möte ijuni
2000.
Härkommer den första note–
ringen.
Vi har fått in två artiklar med anknytning till
vår praktiska verklighet, en som diskuterar analys
av vitamjn K, en som diskuterar vårdprogram för
thyreoideacancer.
Till sist kommer en sammanställning av vad
som publicerats i KKN under
1998.
Läs och be–
undra, läs och begrunda! Det är mycket vi har
kommunjcerat till varannunder året. Det ärmycket
kvar att kommunicera!
109
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook