Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 12

Peter Felding hadde allerede i 1997 fareslått et
opplegg for hvordan et slikt prosjekt kunne
gjennomf0res på nasjonalt dansk plan. Hans
opplegg ble vedtatt i vår prosjektgruppe og er
utgangspunktet for fl')lgende plan for dette
prosjektet (her kan det skje endringer underveis):
Prosjektbeskrivelse
Referanseprover
Alle laboratorier somvil
v~re
med, skal samle 25-
50 referanseprl')ver fra sittende referansepersoner
jevnt fordelt på alder og kj0nn og for 0vrig etter
kjente kriterier for utvelgelse av referansepersoner.
Man skal tilstrebe atminst 25% av prl')vene tas om
morgenen på fastende personer.
Referansepersonene skal:
v~re
subjektivt frisk
v~re
fylt 18 år
ikke
v~re
gravid eller ammende
ikke ha
v~rt
innlagt på sykehus eller etter
egen oppfatning ha
v~rt
alvorlig syk siste måned
ikke ha drukket mer enn 2 glass pils/vin
(24g) alkohol det siste dl')gn
ikke
v~re
tappet for blod de siste 5 måne-
der
ikke ha inntatt reseptpliktig medisin mot
sykdom de siste 2 uker
ikke ha rl')kt siste time f0r prl')vetaking
Hvis plasma- eller serum glucose er stl')rre enn
Il mmol/Leller det forl')vrig er resultater som klart
påviser sykdom, vii alleresultaterfor denne
pr~')
ve
bli ekskludert.
For hver referanseperson skal disse data regis–
treres:
alder
kjl')nn
vekt
hl')yde
dato for l. dag i siste menstruasjonssyklus
etnisk opprinnelse (av
112
eller flere gener)
antall år bosatt i Norden
navn på sykdommer/tilstander under lege-
kontroll eller behandling
aktuell medisin (bl.a. p-piller)
heriditet for diabetes mellitus
om det er utf0rt hard fysisk anstrengelse
siste uke
regelmessig alkoholinntak på ca O, 1-21
114
eller over 21 enheter i uken
regelmessig rl')king tilsvarende ca O, 1-5
eller mer enn 5 sigaretter daglig
antall timer siden siste måltid
ukedag, måned, og klokkeslett for prl')ve–
taking
antall blodtappinger som blodgiver
Prl')vene anonymiseres på en slik måte at bare
personene selvvii hamulighet til å spore opp ana–
lysedatene for egen prl')ve. Laboratoriene skal ta
alle prl')vene på glass uten tilsetning (serum) og ca
10% på Li-heparinglass (plasma). Fabrikat av
glassene skal spesifiseres. Man får tilsendt r0r (og
etiketter) slik at prl')ven kan fordeles til disse og
fryses imax l mnd. ved -20C eller ved -80C (uten
tidsbegrensning) f0r analyse. 10 glass
a
l mi skal
sendes inn på tl')rris for sentral oppbevaring ved -
80C for evt. senere bruk (kontroll og/eller andre
prosjekter).
Analyse
Man får tilsendt 5 kontrollsera:
• FHK97: En serumpool hvor referanseverdier er
fastsatt for de fleste pararnetre ved referansela–
boratorium (ble brukt av Labquality i "short-term
servey" i september 1997)
K-hpy: Et h0yt kontrollserum produsert av
en serumpool oppkonsentrert ved fjerning av vann
under frysing.
K-lav: K-h0y fortynnet l :2 med vandig
NaCl/CaC1
2
-ll')sning.
KPP: En serumpool fra p-pille-spisende
personer
FHKx: En serumpool hvor verdiene skal
fastsettes under dette prosjektet og som skal sl')rge
for atman i fremtiden skal haetkontrollserum som
skal benyttes for de laboratorier som vil forsikre
seg om at analysekvaliteten for sine analyse–
metoder tilfredsstiller kravene for å benytte det
anbefalte referanseområde.
Prl')ver og kontroller analyseres på alle
pararnetre i
en
serie. Av kontroller analyseres
FHK97 10 ganger, de andre 3 ganger jevnt fordelt
i serien.
Databehandling
Dataene, ink!. opplysninger om referanseperson,
prl')ve og analysemetade vil forhåpentligvis kunne
Klinisk Kemi
i
Nonlen 4. /998
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...36
Powered by FlippingBook