Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 9

K1:
20.000 gik til afholdelse af et kursus i
molekyl<erbiologi og cancer
(Leifur Franzson:
"Clinical Biochemistry and Molecular Medicine
inCurrentOncology
").
Kurset er allerede afholdt.
Det var en stor succes, ogman kan kun beklage, at
ikke endnu flere fik mulighed for at deltage.
NORDFOND kan uddele ca. kr. 100.000 i en
eller flere portioner også i 1999.Midleme vii blive
udde!t sidst i august, og ansogningsfristen er l. juli
1999 (se opslag andetsreds i bladet).
H
vad sker der i de nordiskelande
Påmodet var der afsat god tid til gensictig oriente–
ring. Meget af det vi hOrte vii de enkelte !ande
NORDFOND
Ans0gningsfrist
l.
juli
1999
Hvad erfondens formål
Fondens formål er at fremme faglig udvikling af
klinisk biokemi og andre laboratoriespecialer i
Norden.
Resultater opnået via projekter stOttet af fon–
den skal udbredes til laboratorier i Norden gerne
via Klinisk Kemi i Norden.
Hvem kan
s~ge
Midler kan soges til projekter, der opfylder fon–
dens formål, og som udfores i samarbejdemeJlem
mindst 2 nordiske !ande.
Hvilke udgiftsposter kan dcekkes
NORDFOND vil typisk kunne d<ekke udgifter til
modevirksomhed, men vil i et vist omfang også
kunne d<ekke driftsudgifter og andre udgifter.
Hvad skal
ans~gningen
indeholde
Ansogningen skal indeholde:
• Projektbeskrivelse (maks. 5 sider)
• Oplysning om deltagere og deres accept for
deltagelse
• Budget med oplysninger om eventuel med–
finansiering fra anden side
Kliuisk Kemi
i
Norden 4, 1998
orientere om i KKN. F<elles for alle var en stor
interesse for emner som uddannelse og rekrutte–
ring, fagets kontakt til andre Jaboratoriespecialer
og til kliniske specialer og overvejelser om priva–
tisering. Alle landene besk<eftiger sig med disse
problemer. Sverige har allerede udarbejdet en stra–
tegi, ogDanmark er på vej. Ved det n<esteNFKK–
mode vi! vi soge at hente erfaringer og inspiration
hos hinanden vedrorende uddannelse og rekrutte–
ring inden for speciaJet
Reference
l.
Landaas S. Nytt fond for nordisk klinisk biokjemi -
NORDFOND. Klinisk Kemi i Norden, 1996;4:113-4.
Hvormange penge er der til rådighed
I 1999 kan fonden uddele i alt ca. kr. 100.000.
Hvem skal have
ans~gningen
Ansogninger skal sendes til formanden forNFKK:
Professor, dr.med. EbbaNexo
Klinisk biokemisk afdeling
KH, Århus Universitetshospital
Norrebrogade 44
DK-8000 Århus C
Ansogningsfristen er l. juli 1999.
Hvornår får
ans~
geren svar
Ansogningerne behandies på NFKKs styremode,
og svar udsendes i Iobet af september 1999.
Hvor kan man få yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos medlemmer af
styret for NFKK. Navne og adresser kan findes i
KliniskKemi i Norden.
111
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook