Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 8

Nyt fra Styret
EBBANEX0
Styret holdt ml)de i Kl)benhavn i weekenden 7.-8.
november 1998. Det blev et livligt ml)de med fo–
kus på kommunikation.
Forstår vi hinanden
NFKK arrvender de skandinaviske sprog. Det går
fint, når vi skriver til hinanden, men kan give
problemer, når vi skal snakke sammen. Som et
fors~)
g blevder til styreml)det anvendt engelsk. Det
var på sin vis lidt vemodigt ikke at anvende de
skandinaviske sprog, mendet var samtidig en vig–
tig forudsretning for, at alle kunne forstå, hvad der
blev sagt. På nreste styreml)de (august 1999) skal
der tages beslutning om, hvilke sprog vi skal
benytte fremover.
NFKK skal have en hjernmeside
Elvar Theodorsson,
Sverige, gennemgik sine tan–
ker vedrl)rendeen hjernmeside forNFKK. NFKKs
hjernmeside skal kunne rumme materiale fra
NFKKoghensigtsmressige henvisninger. Menden
skal også indeholde et diskussionsforum, hvor alle
NFKKs mdlemmer kan udveksle synspunkter.
Adressen vii blive offentliggjort i KKN, så snart
hjernmesiden "åbner".
NFKK og internationalt samarbejde
ErikMagid,
Danmark, fortalte om demange fora,
der internatianalt binder vores fag sammen. Det
fl)rte til en diskussion om kommunikationmellem
og struktur af faglige fareninger på nationalt og
internatianalt niveau. En vigtig overvejelse er, i
hvilket omfang industrielle hensyn kommer til at
prrege internatianalt samarbejde. NFKK er som
bekendt en forening, der kan koordinere nordiske
synspunkter alene ud fra faglige hensyn. De nor–
diske !ande har gennem tiden spillet en vigtig roi–
le for klinisk kemi også internationalt, og det for–
ventes vi fortsat at kunne g\'ire. Det kan vrere med
initiariver som etablering af freiles nordiske refe–
renceintervaller (se nedenfor), ogdet kan vrere ved
110
at sikre en aktiv og kordineret deltagelse i f.eks.
IFCCs arbejde. Forhåbentlig vii mange nordiske
kolleger deltage i IFCCs kongres i Firenze i juni
1999.Og forhåbentlig vii alle nordiske !ande stl)t–
teFinlands bestrrebelser på at vrere vrert for IFCCs
kongres i
2005.
Uddeling afmidler fra NORDFOND
Styret for NFKK kan stl)tte aktiviteter, der frem–
mer forskning og udvikling gerne på tvrers af la–
boratoriespecialer iNORDEN (l ). I år uddelte sty–
ret kr.
60.000.
Kr. 40.000
gik til arbejdemed etablering af frei–
les referenceintervaller
(På! Rustad: "F
a:
!lesnord–
iske referencegrcenser for vanlige klinisk kemiske
komponenter").
Med deltagelse af laboratorier i
alle de nordiske !ande skal der indsamles og ana–
lyseres prl)vemateriale med henblik på at få vel–
dokumenterede referenceintervaller og med hen–
blik på at få opbygget en "bank" for materilale,
der egner sig til udarbejdelse af referenceinterval–
ler.Det er et ambitl)st ogmeget arbejdskrre-vende
projekt, som kun kan lykkes, hvis de enkelte labo–
ratorier vii engagere sig i arbejdet. Styret håber, at
alle, der får mulighed for at deltage, vii benytte
sig af tilbuddet.
Klinisk Kemi
i
Norden 4, 1998
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook