Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 11

Felles nordiske referanseområder for vanlige
kliniskkjemiske pararnetre
PETER FELDING, PÅLRUSTAD
Den 27/3-98 ble f0rste m0te i en nyopprettet nord–
iskprosjektgruppe avholdt. Prosjektet er st0ttet av
Nordisk forening for kliniskkjerrti ogprosjektgrup–
pen er valgt av de nordiske vitenskaplige selska–
per for klinisk kjerrti og består av (i alfabetisk rek–
kef01ge):
Peter Felding (Danmark, sekret<er), Leifur
Franzson (Island), Veli Kairisto (Finland), Per
Hyltoft Petersen (Danmark), Pål Rustad (Norge,
leder), Gunnar Skude (Sverige).
Formåletmed prosjektet er å fors0ke å bestern–
me referanseområder somkan gjelde for heleNor–
den for de vanligste klinisk kjemiske parametre.
De 25 aktuellepararnetre (utgj0r ca 30-40
o/o
av de
totalt utf0rte analyser i klinisk biokjerrtiske syke–
huslaboratorier) for dette prosjektet er forel0pig
valgt slik:
*Natrium
*Kalium
*Kreatinin
Urea
*Protein
Albumin
*Glukose *Kalsium
*Magnesium
*Fosfat
*Urinsyre *Kolesterol *Triglyserider
HDL-kolesterol *Bilirubin
Jem
T!BC
Pankreas-amylase *Gamma-GT
*CK
ASAT
ALAT
LD
Amylase
ALP
*
prosjektets referanseserum (kalibrator) FHK97 er bestemt
med referansemetoder på disse parametre.
Bakgrunn
Tidligereerdet gjennomf0rt et tilsvarende prosjekt
for proteiner i serum, "Det Nordiske Protein–
prosjekt". Det bleogså nylig fors0kt startet et slikt
prosjekt for hormoner,menmangfoldet imetoder,
sporbarhetsproblemer og heterogene analyter
gjorde at forsjijket blemislykket.
H
vorfor harman
ikke fors0kt et prosjektmed de enkleste analysene
der alle disse problemeneer vesendigmindre?Det
er ikke lett å svare, men tiden er i alle fall over–
moden for et slikt fors0k. Kvalitetskontroll gjenn–
om årtier har konsentrert segom n0yaktigheten av
analysesvarene, men de grenser som svarene skal
vurderes mot er nc:ermest glemt. En undersjijkelse
foretatt i Norge over benyttede referansegrenser
relatert til den analytiske kvalitet (se fig), viste at
bredden og nivået for referansegrensene varierer
mye mer enn den analytiske kvalitet skulle tilsi.
Tilsvarende unders0kelser er gjort i andre Nord–
iske land med samme resultat.
Sammenhengmellom referansegrenserognivå
for s-magnesium for norske laboratorier.
Referansegrenser markert med o. N0yaktighet
markert med - som viser verdifor FHK96 analys–
ert 3 ganger gjennom l år ved deltagelse i
Labquality's "short term" program.
MAGNESIUM
1 2
1 1
Il
0 9
0 8
07
0.6
Klinisk Kemi
i
Norden 4, 1998
113
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook