Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 6, 1994 - page 10

-möjlighet att delta i konferenser, kongresser,
vidareutbildningskurser etc.
Detta ställer krav på verksamhetens ledning, att
dessa inser att kompetensutveckling av personalen
är en nödvändig och värdefull investering för verk–
samhetens utveckling och inte att förglömma- ur
konkurrenssynpunkt Kunskap är till stor del fårsk–
vara som ständigt måste förnyas.
Att välja klinisk kemi som specialitet kan ha
många olika orsaker. Min bakgrund som laborato–
rieassistent låg till grund för mitt val av specialitet
inom läkaryrket. Under min tid som lab ass växte
behovet fram att, förutom det tekniskt/analytiska
kunnandet, få fördjupad kunskap i patafysiologi
och medicin samt koppling mellan analysresultat
och klinik/patient.
Mina
förväntningar
inför min fortsatta karriär
som klinisk kemist är att tyngdpunkten i mitt arbete
ska ha medicinsk imiktning, och att få möjlighet att
arbeta med framför allt:
-konsultationer, rådgivning, utredningsförslag
- tolkning och bedömning av analysresultat
- utvecklingsarbete och forskning i samarbete
med kliniker och med klinisk inriktning
-utbildning och undervisning.
Således ett arbete med stark betoning på medi–
cinsk imiktning av klinisk kemi. Detta serj ag också
som mycket viktigt för vår framtid inom klinisk
kemi, vi måste visa att vi fyller ett behov gentemot
klinikerna, att dessa behöver våra kunskaper i sitt
dagliga arbete.
Karriär?
Förutsätter att det finns tillgång på
lämpliga tjänster med chefsfunktion och ledning–
sansvar. Detta för att gemöjlighet att kunna bedriva
en positiv och stimulerande utveckling av
laboratoriets verksamhet och för den egna person–
liga utvecklingen som klinisk kemist.
Farhågor?
Hur kommer det allt mer kärva eko–
. nomiska klimatet att påverka vår specialitet?
-Ökad konkurrens med privata laboratorier och
krav på ökad lönsamhet leder till slimmade organi–
sationer.
- Vad blir vår roll i de nya laboratorie–
organisationer som börjat växa fram tillsammans
med andra laboratoriespecialiteter?
- Hur ser den kommande arbetsmarknaden ut?
Dras tjänster in i samband med pensioneringar? .. .
eller i samband med ovannämnda omorganisa–
tioner? ...eller i konkurrens med andra arbetsgrup–
per om chefstjänster?
108
- Kommer forskning och utveckling att få till–
räckliga resurser?
- Vem/vilka kommer att stå för innehåll och
ekonomiska resurser för utbildning, vidareutbild–
ning?
Många och stora förändringar pågår redan nu
inom klinisk kemi vilket naturligtvis har stor bety–
delse för oss "nybörjare" och våra fortsatta karriä–
rer. Det känns därför mycket angeläget att profilera
vår specialitet men frågan är hur? Ser medspänning
fram emot eftermiddagens paneldiskussion om
"Kliniska kemins framtid", för visst har vi en så–
dan!?
Varför valde vi klinisk kemi som
specialitet?
Olof Breuer, Ayman AL-Shurbaji, Suzanne Lind
ST-läkare vid klin kem lab, Huddinge sjukhus
l.
Specialiteten ger möjliheter att förkovra sig i
biokemisk och medicinsk vetenskap inom ramen
för ordinarie arbetstid. Samtidigt finns ett samar–
bete med kliniken och dess behov av att lösa
diagnostiska problem.
Detta står i kontrast mot förhållandena vid pre–
kliniska/teoretiska forskningsinstitutioner där ju
en regelbunden kontakt med kliniken ofta saknas.
2. Relativt stor grad av frihet där man till stor del
själv kan planera sin arbetsdag och prioritera göro–
målen. Detta skall jämföras med t ex ofriheten i
tjänstgöringen på en medicinsk akutmottaning, där
man tvingas hålla jämna steg med en strid ström av
inkommande patienter.
Anledningar till tvekan inför valet av klinisk
kemi som specialitet:
l.
strukturomvandling inom sjukvården medför
krav på rationalisering. Beslutsfattare, som måste
minska utgifter, imponeras inte av att ett dyrare
sjukhuslaboratorium har en stark forskningsprofil
utan föredrar att anlita konkurrenskraftiga "analys–
fabriker". I ett kärvt ekonomiskt läge är kvalitet och
forskning tydligen
inte
alltid avgörande. Man kan
dessutom hänvisa till att sjukvården trots allt även
fungerar i länder utan akademisk klinisk kemisk
tradition. Rationalisering pga ökad konkurrens
mellan laboratorier medför:
Klinisk kemi
i
Nord~n
4, 1994
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook