Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 10

Hvad er det for undersogelser som hyppigst
mevnes som nytilkomne? Som "vindere" ud–
peges C-Reaktivt Protein samt HDL-Choles–
terol, som er taget på analyseprogrammet af
over 25 laboratorier. Også forbedrede meto–
der til manitorering af diabetes vinder frem
(Glykeret
H~moglobin,
Fruktosamin, Mikro–
albuminuri). Estriol står overst på listen over
nedlagte analyser.
I rapporten omtales i alt 31 udvalgte under–
sogelser. Udvalgskriterium for en undersogel–
se: At den er
n~vnt
i mindst 2 nationale rap–
porter og af mindst 2 laboratorier i samme
land. Det drejer sig ikke alene om undersogel–
ser, som er tagetopeller elimineret fra under–
sogelsesprogrammerne, men også om under–
sogelser, som har
st~rkt ~ndrede
rekvisitions–
tal eller som overvejes optaget/nedlagt.
8
Arbejdsgruppen har oplevet en betydelig in–
teresse for emnet. Flere har sagt, at de havde
udbytte af at udfylde sporgeskemaerne, fordi
det gav dem anledning til at vurdere deres eget
laboratoriums praksis over et 3-årigt forlob.
Vi i arbejdsgruppen håber, at den samlede
rapport og de nationale rapporter vil bli ve
l~st
og diskuterede. Ved den XXII Nordiske
Kongres i Trondheim, vii der blive lejlighed
til at drofte rapporten med arbejdsgruppens
medlemmer.
Erik Magid
NORDKEM's arbejdsgruppe for udformning
af virksomhedsberetninger
Klinisk Kemi
i
Norden l, 1990
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook