Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 7

Övergång till gemensamma europeiska
(ECCLS)-metoder får bestämning av
aktiviteten i serum av alanin
aminotransferas
(ALAT),
aspartat
aminotransferas (ASAT), gamma–
glutamyltransferas (GT) samt
kreatinkinas (CK)
RAPPORT FRÅN NORDISKA ENZYMKOMMITTEN (SCE)
Sedan publikationen av »IFCC Reference
methods for determination of ASAT, ALAT,
GT and CK» har det framkommit ett behov
att adaptera dessa metoder till fungerande ru–
tinmetoder men med bibehållen analyskvali–
tet.
1987 tillsatte ECCLS en europeisk enzym–
kommitte med representanter från de natio–
nella enzymkommitteerna i Danmark, Frank–
rike, Holland , Irland, Italien , Norge, Schweiz,
Sverige och Västtyskland. Denna kommitte
har, efter ett antal möten, experimentella ar–
beten samt diskussioner med kollegor, utarbe–
tat »ECCLS standards for Enzyme Determi–
nation. Creatine kinase, aspartale amino–
transferase, alani ne aminotransferase, gam–
ma-glutamyltransferase)). Efter remissbehand–
ling i de 16 medlemsländerna i ECCLS antogs
dessa »Standards» 1988.
Metoderna är helt baserade på motsvarande
IFCC referensmetod men modifierade för ru–
tinbruk vid antingen 3r C eller 30°C. Jämfört
med de nuvarande SCE-metoderna är de vik–
tigaste ski llnaderna :
ASAT
ocp
ALAT
aktive–
ras genom fem minuters preinkubering med
pyroxidalfosfat och akti viteten bestämmes se–
dan vid optimala komponentkoncentrationer.
Gamma-glutamyltransferas
bestämmes med
optimal koncentration av det vattenlösliga
substratet L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-ni t-
Klinisk Kemi
i
Norden l , 1990
roanilide. Metoden för analys av CK är iden–
tisk med nuvarande metod .
ECCLS-metoderna kommer nu att introdu–
ceras i Europa, bl. a. har Västtyskland bestämt
sig för att gå över. Detta har medfört att indu–
strin ställer om sig och produktionen av
enzymreagens enligt SCEs rekommendationer
kommer att upphöra tämligen snart.
Tidigt under 1989 skickade SCE ett förslag
till Nordisk Förening för Klinisk Kemi på hur
frågan om eventuell övergång till de nya meto–
derna skulle hanteras i Norden. Man föreslog
då bl. a. att reaktionstemperaturen skall vara
37oC och att ).lkat/1 skall införas som enhet.
SCE erbjöd sig att ta fram informationsmate–
rial och nya referensområden. Dessutom åtog
man sig att pröva reagens från olika leverantö–
rer. Svaret från NFKK löd som följer: ))NFKK
har behandlat saken på styrem0tet 6-7.3.1989
og ga sin enstemmige tilslutning til enzymko–
mitens forslag. Dette innebärer altså att man
går in for overgang till ECCLS metoder i Nor–
den , rekommenderar 37oC som inkubasjons–
temperatur og katal som enhet. Overgangen
fra nåvärende metoder bör ha skjedd innen
1. 1.91 , med 1990 som overgangsperiode.))
NFKK's styrelse tackade ja till SCEs erbju–
dande att leda arbetet med övergången till de
nya metoderna eftersom de nya huvudkom–
mitteerna då ännu ej hade bildats.
5
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook