Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 6

NFKK og Nordkem:
o
Apent forum under
Trondheims-kongressen
De nordiske kongresser er tradisjonelt meget
viktige for kontakten mellom klinisk-kjemike–
re i Norden, og både NFKK og Nordkem har
alltid hatt stor m0tevirksomhet i forbindelse
med kongressene. De fleste styrer og komiteer
har pleid å informere om sin virksomhet gjen–
nom diverse åpne m0ter. For å få en samJet
presentasjon og diskusjon av alle sider av det
nordiske samarbeid, vii man denne gang hol–
de ett felles informasjons- og diskusjonsm0te
istedenfor mange små. M0tet vii finne sted
torsdag 28. juni kl. 15.00-17.00 i et av kon–
gressens auditorier.
NFKK's struktur er jo nylig lagt om, som
beskrevet i forrige nummer av "Klinisk kemi i
Norden" . To nye hovedkomiteer, Klinikk-ko–
miteen og Metode-komiteen er blitt dannet og
er i ferd med å prioritere sine fremtidige akti–
viteter. Disse vii bli diskutert på m0tet. For
Nordkem's del vii man legge frem det vedtatte
Programdokument for prosjektvirksomheten
frem til år 2000. Programdokumentet innebre-
4
rer bl. a. en sterkere satsing på en del spesifi–
serte områder. Et enda nrermere samarbeid
mellom NFKK's komiteer og Nordkem er i
denne forbindel se i ferd med å utvikle seg.
M0tet er åpent for alle NFKK's medlemmer
og andre interesserte, og vi håper at flest mulig
vii delta. Vi er svrert interessert i medlemme–
rres vurdering av de prosjekter og planer som
blir presentert, og håper på forslag og ideer til
nye aktiviteter. For den enkelte deltager kan
det å treffe kolleger som arbeider med saker en
selv er interessert i, både vrere nyttig og kan–
skje bli starten på et fremtidig samarbeid. Må–
let er
å
finne frem til prosjekter som kan bidra
til å bedre kvaliteten og optimalisere arrven–
delsen av klinisk kjemi i de nordiske lands
helsevesen. Jo flere som engasjerer seg i dette,
jo st0rre er mulighetene for å lykkes. Vi 0nsker
derfor velkommen til et m0te som vi tror vii
bli både informativt og nyttig.
Sverre Landaas
Klinisk Kemi
i
Norden
J,
1990
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook