Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 9

Hvad ved vi om rendringer i
analyseprogrammer?
Klinisk kemikere har både et ansvar for og
indflydelse på, hvilke unders0gelser vore kli–
niske kolleger anvender. Beslutninger om
sammensretningen af laboratoriets analysere–
pertoire, valg af nye unders0gelser og elimine–
ring af obsolete tests har betydning for kvalite–
ten af den laboratoriemedicinske service og
for omkostninger og ressourcefordeling. Be–
slutningerne trreffes på de enkelte institutio–
ner under hensyntagen tillokale forhold , men
kendskab til almene tendenser og grengse vur–
deringer i Norden kan vrere til nytte i den
lokale beslutningsproces. En samlet oversigt
over rendringer
i
analyseprogrammerne kan
g0res til genstand for en faglig kritisk vurde–
ring med henblik på at sikre, at udvalget af
unders0gelser er fornuftigt sammensat og at
rendringer er hensigtsmressige.
I l0bet af foråret 1990 sender NORDKEM's
sekretariat en rapport til de klinisk kemiske
afdelinger i Norden med titlen "Changes in
tests merrus 1986-1988 in Nordie clinical che–
mistry laboratories".
I rapporten redeg0res for resultater fra en
sp0rgeskemaunders0gelse med bidrag fra 133
nordiske laboratorier. De mange sp0rgeske–
maer er bearbejdet nationalt af John Date,
DK, Risto Heikkinen, SF, Sverre Marstein,
NO og Johan Waldenström, SE. Deres rappor–
ter danner grundlag for den udsendte, samlede
rapport.
Som man kunne vente er der betydelig va–
riation mellem de enkelte laboratoriers svar.
Dels er der nationalt betingede forskelle , dels
afspejles forskeile i laboratoriernes st0rrelse
og ansvarsområder. Kompleksitet og varia–
tion til trods, kan der afgrrenses nogle hoved–
trrek i det samlede skemamateriale. Her f0lger
et resume af resultaterne:
Over 200 forskellige nye unders0gelser ind-
Klinisk Kemi i Norden l . 1990
f0rtes
i
laboratorierne i l0bet af 3-års perioden
1986-1988. Mange af disse unders0gelser
nrevnes kurr af et enkelt eller af nogle få labo–
ratorier. En del er taget i anvendelse i forbin–
delse med forsknings- og projektopgaver.
Antailet af unders0gelser som blev fjernet
fra analyseprogrammet er vresentligt mindre.
Her nrevnes meJlem 50-100 forskellige under–
s0gelsestyper. Frellestrrek indenfor denne
gruppe unders0gelser er ikke så udtalte som
for de nyoptagne.
Som vist i figuren grelder det for hele Nor–
den, at "den typiske klinisk kemiske afdeling»
årligt optager to nye unders0gelser på analy–
seprogrammet og årligt nedlregger en unders0-
gelse. Men variationerne er enorme.
Changes in test menus 1986 - 88
No of different tests added/eliminated
250 ,----------
----------.
OK
NO
SE
-Additions -
Eliminations
No of tests added and eliminated
per laboratory
SF
OK Added
·===-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--:(
1
~-
3
~
2
) 1
Ellml"'tod
t•
(O • 13)
l
No"Added
~·~~---
(t
·14)
l
Ellmln.alfld
r--
(0-
8)
SE Addad
~~------·
(t-63)
l
Eliminated
(t- 11)
SF Added
~=:~~~~~~~(~O~-3~3)
l
Eliminated
Il
(0 -
22)
.
"'
e
e
to
12
Mean valu••
(rangu
In parenth..la)
A
B
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook