Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 2, 1990 - page 5

Klinisk kemi i Norden
Årgång 2, Nummer l, 1990
REDAKTIONELLT
Så har vi då kommit fram till det andra num–
ret av KLINISK KEMI I NORDEN. Än har vi
inte fått det rätta flytet i verksamheten, men
det kommer ... Ett exempel på bristande rutin
förekom i förra numret: jag hade angett att
alla artiklar skulle vara signerade, varefter tre
av dem faktiskt inte var det. Tack för påpe–
kandena om detta! Rätteligen borde det ha
framgått att Inge Romslo tillsammans med
Kristian Bjerve var författarna till artikeln:
»Velkommen til Trondheim i juni 1990!» me–
dan Kristian Bjerve ensam var författare till
de två artiklarna »Regionsykehuset i Trond-
heim - fra lokalsykehus til universitetssyke–
hus» och »Fiskefett og hjerte-karsykdom».
Här har ni alltså nästa nummer! Väl bekom–
me! Redaktionskommitten är tacksam för alla
synpunkter!
Under hösten utkommer två nummer av
KLINISK KEMI I NORDEN. Sista dag för
manuskript och annonsmaterial till dem är
l
l
8 och l 111.
Skicka dina bidrag till din nationella repre–
sentant eller direkt till mig.
Kristoffer Hellsing
Carl-Bertil Laureils nordiske fond
får klinisk kemi
Fra ovennevnte fond skal det deles ut midler
under XXII Nordiske Kongress i Klinisk Kje–
mi i Trondheim i juni 1990. Ved forrige nor–
diske kongress i Kuopio, Finland , ble det delt
ut totalt SEK 38.200, i år ventes summen å bli
noe h0yere. Midler fra fondet kan utdeles til
forskere som er under 40 år og som arbeider
ved klinisk kjemiske laboratorier. Midlene
skal f0rst og fremst brukes til å fremme den
metodologiske utvikting av faget klinisk kje–
mi . Det kan gis 0konomisk st0tte til utvikling
og utpmvning av nye metoder, metodologisk
kvalitetssikring og til reise og opphold i for–
bindelse med studiebes0k for å studere nye
analysemetoder. I enkelte tilfelle kan det også
gis reisestipend til vitenskapelige m0ter og
Klinisk Kemi i Norden l , 1990
kongresser der s0keren sel v deltar med innlegg
av metodologisk karakter.
S0knader (ikke skjema) b0r innebolde en
kortfattet (maksimalt 2 A4-sider) beskrivelse
av egen forskning og pågående arbeid . Det b0r
klart fremgå hva stipendpengene er tenkt
brukt til , gjerne med finansieringsplan. Det er
anledning til å medsende inntil 5 tidligere
publiserte forskningsarbeider.
S0knad sendes innen 15 . mai 1990 til
For,mannen i Norsk Selskap for Klinisk Kjemi
og Klinisk Fysiologi ,
overlege Jon Norseth,
Dr. V. Furst Medisinsk Laboratorium
S0ren Bulls vei 25
N-1051 Oslo 10
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook