Klinisk Biokemi i Norden Nr 1-2, vol. 11, 1999 - page 13

bindelse med etablering af funktionsbrerende en–
heder og i lyset af den faglige og metodologiske
udvikling.
For at profilere og markedsf0re klinisk bioke–
mi iDanmark tydeligere og kraftigere harDSKK's
medlemsblad, "MedlemsNyt", fra 1997 fået nyt
udseende (interesserede kolleger i de andre nord–
iske !ande kan få det tilsendt ved henvendelse til
selskabels sekretrer). Der er etableret en hjernme–
side og her i maj måned har vi fået trykt et profil–
omslag, en mappe omman vii , hvori vi kan lregge
PR- og INFOmateriale til nye medlemmer og an–
dre interesserede. Dette materiale vii indeholde
informationer om bl.a. de afdelinger i Danmark,
som forestår videreuddannelse af lreger i Klinisk
Biokemi og om de obligatoriske videreuddanel–
seskurser, der afholdes i selskabels regi.
I 1998 blev der desuden udgivet en håndbog
om de lregevidenskabelige specialer i Danmark
med et kapitel om klinisk biokemi. Håndbogen er
en nyskabelse og blev f0rste gang uddelt til alle
nyuddannede lreger iDanmark ved vintereksamen
98/99.
Selskabels videnskahelige aktiviteter sker ved
ca. 6 videnskaheligem0der hvert år og en kongres
hvert andet år. De videnskahelige m0der i selska–
bet har i den seneste tid fokuseret på de store, al–
mindelige sygdomme i samarbejde med andre vi-
Klinisk Kemi
i
Norden
J
-2.
1999
denskahelige selskaber. Det er planen at m0derne
skal f0re til udarbejdelse afvejledende retningsli–
nier for diagnostik. Der har bl.a. vreret m0der om
anremi , diabetes mellitus,MTV i praksisrelateret
udstyr, certificering/akkreditering ogosteoporose.
M0derne har vreret meget velbes0gte og ermed til
at stimulere de tvrerselskabelige kontakter.
Den 4. Danske Kongres i Klinisk Biokemi er
netop blevet afviklet i Esbjerg i dagene 6.-7. maj
99 med over 200 deltagere under ideelle rammer i
et nyopf0rt musikhus, tegnet af arkitekterne J0rn
og Jan Utzon. Det videnskahelige program var
udvalgte temaer som akut iskremisk hjertesygdom
incl. basal patofysiologi, lipidunders0gelser,DNA–
unders0gelserog antikoagulationsbehandling, kva–
litetssikring i primrersektoren, specialels placering
i sundhedsvresnet og frie foredrag. Disse nation–
ale kongresser hver andetårkan betragtes somrig–
tig godemuligheder iden n0dvendige efteruddan–
nelse og til at vedligeholde og udbygge et kollegi–
alt netvrerk. De har fået en central placering i
DSKK's aktiviteter.
Sammenfattende kan man sige, at bestyrelsen
fokuserer på de videnskahelige m0der som hidtil ,
en mere udadrettet, tydeligere og klarereprofil af
specialet samt et mere fremadrettet arbejde med
vregt på specialels placering i et fremtidigt sund–
hedsvresen.
Il
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...36
Powered by FlippingBook