Klinisk Biokemi i Norden Nr 1-2, vol. 11, 1999 - page 9

helt anden person endden overflyttedepatient. Og
det var jomystisk. Universitetshospitalets klinisk–
kemiske afdeling erkendte, at der havde vreret fejl
i deres computers resultatlidskrivning i den peri–
ode patienten havde vreret indlagt der. Det kunne
man så meddele til provinsoverlregen, hvis srerli–
ge omhumed de tilsendte papirermåske skyldtes,
at patienten var overlregens bror. Men det aller–
mest interessante ved historien er måske, at ingen
på universitetshospitalets kliniske afdeling synes
at have observeret de forkerte laboratoriedata,
mens patienten var indlagt der.
Da centrallaboratorierne - som vi nu kalder de
klinisk biokemiske afdelinger- begyndte at dukke
op på vore hospitater efter den anden verdenskrig
var en dellreger fra min generation ivrige efter at
komme igang som disses chefer, og vi tog det som
en opfordring at fåorden på kaos, at skabeen cen–
traliseret laboratorieservice for samtlige et hospit–
als kliniske afdelinger. Vi havde ingen storre for–
udgående erfaringmed laboratoriedrift overhove–
det, men vi snakkede sammen, lrerte af hinanden,
besogte centraliserede laboratorieafdelinger i ud–
landet, forst og fremmest iSverige. Vi skabte kon–
trolprocedurer, startede den landsdrekkende pro–
veudsendelse, der var til megen gavn, vi var srer–
deles interesserede iwork simplification ogmeto–
dologi.Og så sogte vi naturligvis at komme på en
god fod med vore kunder: De kliniske afdelinger.
Men egentlig var det jo ikke dette organisatori–
ske og driftsmressige arbejde, der havde lokket os
ind i laboratoriefaget. Selvfolgelig betod det no–
get, at vi kunne få en slutstilting ved at blive chef
på et centrallaboratorium, men forst og fremmest
troede vi hermed at fåmulighed for at udforemed–
icinsk-kemisk forskning. Vi vidste jo, at det var
forskningen ihospitalslaboratorierog i lregevidens–
kabelige institutter verden over, der havde fort til
de store medicinske fremskridt sidst i det forrige
og i dette århundrede. Nu kom vi til at råde over
de tekniske forudsretninger for en sådan forskning.
Og hver enkelt af os havde vel et emne, der fand–
tes specielt interessant, og hvad kunne forskning
heri mon ikke fore til? Nogle af os trenkte måske
også på, at vi som lreger og laboratoriefolk kunne
give vore kliniske kolleger råd i specielle situatio–
ner. Sligt er vel også forekommet, men vi lrerte
hurtigt, at vi ikke kunne harnie opmed klinikerne
med mindre det drejede sig om den enkelte labo-
Klinisk Kemi
i
Norden
J
-2.
1999
ratariernands specielle interessefelt. Ellers skulle
vi ofre alt formegen tid på at srette os ind i proble–
met,på at gennemlrese relevant litteratur, tid vi ikke
havde. Men i ovrigt erkender jeg da gerne, at den
angelsaksiske betegnelse : chemical pathologist
behager mig mere end betegneisen : clinical che–
mist. Lorentz Eldjam sagde engang til mig, at ef–
ter hans erfaring, erhvervet ved rejser i Europa og
Amerika, var ordet clinical chemistry snarere et
skreldsord end et hredersord. Kun i Norden var
faget stort set respekteret, og vel også i enkelte
andre !ande som f.eks. Canada, hvor laboratorie–
afdelingerne var ledet af farmaceuter og hvor det
faglige niveau var srerdeles hojt. I USA var der
enkelte hospitatermed en centraliseret laboratorie–
funktion på et hojt fagligt niveau, men gennem–
gående var respekten for klinisk kemi srerdeles
beskeden blandt de amerikanske klinikere, der
sredvanligvis havde egne forskningslaboratorier
med aldeles fortrreffeligt udstyr. Her arbejdede
man med medicinskfbiologiske problemstillinger
og var heftigt optaget af dem, mens man så med
nrermest foragt på de problemer, der optog de så–
kaldte clinicallaboratories.
Der var dog et enkelt af de kliniske laboratori–
er, der tidligt omtaltes med en betydelig respekt:
Det afDonald D. van Slyke ledede kliniske labo–
ratorium på Rockefeller- instituttet i New York.
Han blev bekendt gennem sine blodgasstudier, sine
gasometriske kviksolvpumper og for sin bog :
Quantitative Clinical Chemistry, der udkom i 2
bind i 1932 omfattende henholdsvis Methods og
Interpretations. Den var udgivet sammenmed John
P. Peters, der havde vreret ansat hos van Slyke i
nogle år. Denne bog tog vi unge laboratoriefolk til
os med en vis undseelse, for den var jo alt for spe–
cie! til vort brug. Den var skrevet med henblik på
kemisk-medicinsk forskning, og slet ikke for den
centraliserede laboratoriefunktion, som vi skulle
se at få op at stå på vore hospitaler. Men ikke de–
sto mindre blev van Slyke af den ganske klinisk–
kemiske verdenudpeget til at vrerevort fags grund–
lregger. Og vi er da stadig stolte af ham og betrag–
ter ham som en af vore. Ikkemindst greJder det vi
danske, fordi han var en stor ven afDanmark, var
giftmed endansk kvinde, og han havde siden 1917
modtaget adskillige danske lreger i sit laboratori–
um, begyndende med Chresten Lundsgaard, der
blev professor i internmedicin på Rigshospitalet,
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook