Klinisk Biokemi i Norden Nr 1-2, vol. 11, 1999 - page 15

Hva skjer og hva skjer ikke innen
Norsk Selskap for kliniskkjemi og
klinisk fysiologi
PETTER URDAL
Norsk Selskap for klinisk kjemi og klinisk fysio–
logi har if!Zilge sine statutter som formål
frem–
me utviklingen av den kliniske kjemi og kliniske
fysiologi, både den forskningsmessige og prakti–
ske side, samt tilknytningen til de kliniske fag".
Selskapet har pr dags dato ca 220 medlemmer,
hvorav snaut halvparten er Ieger. Det er således
godt forankret som etmedisinskorientert fag,men
er et interessefellesskapmed også andre akademi–
ske grupper som biokjemikere, andre realister, far–
mas!Ziyter ogbioingenijZirermed akademisk tilleggs–
kompetanse. Som navnet tilsier rommer Selska–
pet både klinisk kjemikere og kliniske fysiologer.
Ved danneJsen av Selskapet i 1957 var de fysiolo–
giske problemstillinger forholdsvis fremtredende.
Dette har endret seg en del i de forljZipne 40 år,
men Selskapet har fremdeles mange medlemmer
med klar fysiologisk forankring. Bidragende til
dette har nok vc.ert den sterke posisjon som nukle–
<.ermedisin har i vårt fag; de fleste spesialister innen
nuklc.ermedisin er også spesialister innen klinisk
kjemi.
Faglige og fagpolitiske
sp~Jrsmål
Innen klinisk kjemi beskjettiger vårt Selskap seg
i f!Zirste rekke
medfaglige
spjZirsmål. Selskapet be–
fatter seg i mindre grad med
fagpolitiske
spjZirs–
mål, siden disse tas hånd om av Norsk Forbund
for klinisk kjemi, vår spesialitetsforening under–
lagt Den Norske Lc.egeforening. I Norge er Sel–
skapet og Forbundet to helt adskilte organisasjo–
ner, men alle medlemmer i Forbundet er naturlig
nok også medlemmer i Selskapet Gitt denne to-
deling er det Forbundet og ikke Selskapet som
håndterer viktige og sentrale fagpolitiske emner
som:
*
Klinisk kjemi sin plass i legeutdannelsen
*
Spesialistutdannelse av klinisk kjemikere
Klinisk Kemi
i
Norden 1-2. 1999
*H
vordan sikre rekrunering til faget
*
Samarbeid med andre laboratoriespesialiteter
*
Hvordan sikre at vårt fag fortsetter å vc.ere en
klinisk spesialitet
*
Forskningens plass innen klinisk kjemi
*
Analysetakster
*
Fristilling, konkurranseutsetting ogprivatisering
av klinisk kjemiske laboratorier
Faglige utvalg og arbeid
Det foregår naturlig nokkontinuerlig et viktig fag–
lig arbeid i regi av Selskapet I Selskapets f!Zirste
decennier ble oppnevnt komiteer som på nasjo–
nalt plan skulle bearbeide forskjellige faglige
spjZirsmål. I de senere år har faglige sp!Zirsmål i st!Zir–
re grad blitt bearbeidet internasjonalt i regi av
Nordisk Forening, IFCC og EU. Det er rimelig at
faglige kjernespjZirsmål i dag behandies på et in–
ternasjonalt nivå. Vi er godt forn!Ziyd med at Nord–
iskForeningde senere århar etablert viktige komi–
teer som komiteen for felles overgang til IFCC
metoder for en del enzymer samt komite for eta–
blering av felles referansegrenser for en del vanli–
ge kliniskkjemiske komponenter.Vårt Selskap og
dets medlemmer forsjZiker, etter evne, å bidra ak–
tivt i dette internasjonale arbeidog ikkeminst da i
det nordiske samarbeid.
På nasjonalt plan er overgang til INR for moni–
torering av effekt av peroral antikoagulasjon den
for tiden viktigste enkeltsak. Det er blandt klinisk
kjemikere og hematologer enighet om n!Zidvendig–
heten av en slik overgang. Selskapet har nedsatt
en laboratoriekomite som skal s!Zirge for at over–
gangen går mest mulig smertefritt, og det siktes
mot en felles overgang for alle laboratorier pr
1.11.99. SamtidigharNOKLUS/FOKLUS etablert
en komite som skal sikre en ditto overgang for Ja–
boratoriene innen primc.erhelsetjenesten, ogNorsk
13
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...36
Powered by FlippingBook