Klinisk Biokemi i Norden Nr 1-2, vol. 11, 1999 - page 7

Nyt fra Styret
EBBANEX0
NFKK har valgt i dette nummer at orientere
medlemmerne om foreningens 0konomi.
Foreningens
budgetterede indtcegter
udgl'!res af
kontingent indbetalt fra de 5 nordiske !ande. Det
enkelte lands bidrag afh::enger af antailet af
medlemmer i den nationale forening. For tiden
udg0rkontingentet 5Scwfr permedlem. I alt giver
disse bidragNFKK en årlig indt::egt på ca. 35.000
Dkr. Herudover har foreningen en
variabel
indtcegtludgift,
derkommer fra de nordiskekong–
resser i klinisk kemi. Af et eventuelt overskud
tilfalder 40% NFKK, og tilsvarende skal NFKK
betale40%afet eventuelt underskud. Frakongres–
sen iÅbo i 1998 forventes NFKK at få et overskud
på ca. 60.000 Dkr., medens der fra kongressen i
Thorshavn i 1996 tilfaldt NFKK et underskud på
55.000 Dkr.
Foreningens
udgifter
gårhovedsageligt til rejse–
og modeaktivitet for de til foreningen horende
arbejdsgrupper (i 1998 Enzymgruppen og styret),
og i ovrigt til projekter varetaget afNFKK (i 1998
ROSAN).
Regnskabetfor året 1998
skal kort beskrives.
Ved indgangen af 1998 havde NFKK en
kassebeholdning på 106.368 Dkr. Indt::egterne
udgjorde i alt 84.871 Dkr omfattende kontingen–
ter (for 2år) og renter.Udgifterneomfattede styrets
modeaktiviteter ( 53.559 Dkr), enzymgruppen og
ROSAN (48.822 Dkr). Den storste post var
underskuddet fra kongressen iThorshavn (54.992
Dkr), og på grund af dette blev årets samlede re-
Klinisk Kemi
i
Norden 1-2, 1999
sultat et underskud på 72.884. Det betyder at
NFKKs kassebeholdning ved indgangen til 1999
var 33.484Dkr.
Budgettet for 1999
omfatter som hovedpost
udgifter til et styremode, der er planlagt afholdt
i
Bergen sidst i August 1999. På indt::egtssiden
regnerNFKK som anfort ovenfor at få i alt 35.000
Dkr plus andel af overskud fra kongressen i Åbo.
Som det vii fremgå afavenstående råderNFKK
over meget begr::ensede midler. Med den
nuv::erende finansieringsform er NFKKs
muligheder for at gennemfore projekter i hoj grad
afh::engige af de indt::egter, der kan opnås ved de
nordiskekongresser.Den n::este finder sombekendt
sted i Bergen i juni 2000, og forhåbentligvis vii
mange få lejlighed til at deltage.
5
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook