Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 30, 2018 - page 19

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2018
 | 19
insättning av medicin korrelerar med endoskopiskt
uppnådd behandlingsrespons (4,7), och ökad kal-
protektinhalt i avföringen förutspår kliniskt recidiv
(18) såväl under medicinering som efter operation
(19) redan lång tid innan kliniska symtom uppstår.
Vid Crohns sjukdom förutspår en ökning på >300
μg/g av kalprotektinhalten i avföringen efter avslutad
infliximabbehandling sjukdomsrelaps (20).
Primär skleroserande kolangit
Primär skleroserande kolangit (PSC) är en etiologiskt
okänd, icke varig inflammation där fibros och striktur
bildas i gallgångarna (21). I takt med att sjukdomen
fortskrider skadas leverns yttre och inre gallgångar,
vilket till slut leder till skador på levercellerna och
cirrhos. Hos 3–8 % av alla IBD-patienter, speciellt de
med ulcerös kolit, kompliceras sjukdomen av PSC,
och hos 60–80 % av alla PSC-patienter konstateras
en inflammatorisk tarmsjukdom. Bestämning av
kalprotektin i gallvätskan hos patienter med PSC har
använts för att differentialdiagnostisera sjukdomen
från andra gallgångssjukdomar och för att mäta
sjukdomsaktiviteten och sjukdomens svårighetsgrad
(22-24). Kalprotektinnivån i gallvätskan korrelerar
med sjukdomsprogressionen bedömt enligt lever-
transplantationsbehov (
transplant free survival
). Vid
PSC har kalprotektinhalten konstaterats korrelera
med inflammationsgraden i gallgångarna bedömt
enligt mängden neutrofiler i cellprover tagna med
borste (25) och risken för dysplasi i gallgångsepitelet
och utveckling av kolangiokarcinom (Figur 1). För-
utom sjukdomsaktivitet kan även sekundär bakteriell
kolangit höja halten. En kalprotektinhalt på 2 mg/l i
gallvätskan urskiljer väl patienter (Figur 2) med risk
för sjukdomsprogression jämfört med patienter som
inte får ändringar i gallgångarna bedömt med succes-
siva ERCP-undersökningar (endoskopisk retrograd
kolangiopankreatografi) och möjliggör användning av
kalprotektin för att mäta behandlingsrespons och upp-
följningsbehov (26). Bestämning av kalprotektin i gall-
vätskan erbjuder sannolikt ett objektivt sätt att även
undersöka effekten av nya mediciner vid behandling
av PSC som mätare av inflammation i epitelet.
Inflammatoriska ledsjukdomar
Kalprotektinhalterna i serum är kraftigt förhöjda
vid reumatism. Förutom makrofager och neutrofiler
syntetiserar även fibroblaster och kondrocyter i led-
Figur 1.
Korrelation av kalprotektin i
gallvätskan (Bf-Calpro) med gallvägs-
inflammation beräknad från arbiträr
mängd neutrofila celler i borst-
(Neutrophil score) i gallvägarna. De
röda streckade linjerna visar median-
koncentrationen.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook