Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 11

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
 | 11
Kristoffer Hellsing priset 2014 till Ulf Nyman
och Jonas Björk
Ingunn Þorsteinsdóttir
Varje år väljer KBNs redaktion den bästa artikeln
som publicerades föregående år. Såväl innehåll som
litterära kvaliteter granskas. Det skalll vara en bra
läsning om vår specialitet, med fakta men också med
fördjupade nyanser.
Priset är instiftat för att hylla minnet av KBNs
grundare Kristoffer Hellsing, en sann och entusi-
astisk nordist som kunde konsten att fånga klinisk
kemi i ord.
KBN redaktion var helt enig i att Hellsing priset
för 2014 går till Ulf Nyman och Jonas Björk från
institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och
avdelningen för arbets – och miljömedicin, Lunds
Universitet för artikeln: Med dagens kreatininmeto-
der ger den reviderade Lund-Malmöformeln säkrare
GFR-skattningar än MDRD och CKD-EPI. Artikeln
publicerades i KBN nr. 4, 2014. Medförfattare är:
Anders Grubb, Anders Larsson, Lars-Olof Hansson,
Mats Flodin, Gunnar Nordin, Gunnar Sterner och
Veronica Lindström.
Artikeln handlar om utvärdering av den reviderade
Lund-Malmöformeln (LM-Reviderad) baserad på
IDMS-spårbara kreatininanalyser för skattning av
glomerulär filtrations rate (GFR). LM-Reviderad jäm-
fördes med de mycket internationallt använda form-
lerna MDRD och CKD-EPI. Författarnas rekommen-
dation mht god spårbarhet till referensmetodvärde för
kreatinin och med tanke på likartade populationerna
i de nordiska länderna att använda LM-Reviderad
istället för MDRD och CKD-EPI för att estimera
GFR. Resultaten i denna artikel har tidigare publi-
serats i Clin Chem Lab Med 2014;52:815-24 och i en
rapport från SBU:s (Statens beredning för medicinsk
utvärdering) expertgrupp: Skattning av njurfunktion.
En systematisk litteraturöversikt från mars 2013.
Artikeln representerar ett gediget arbete om den
kliniska tolkningen av en de mest använda analyserna
på våra lab. Detta är en artikel om klassisk biokemi
av speciell nytta för kliniska kemister i vardagen.
Redaktionen vill gratulera Ulf Nyman, Jonas Björk
och medförfattare och samtidigt tacka för ett syn-
nerligen gott bidrag till KBN.
Fjäderhyacint (Muscari comosum). Foto: Alexandra Alfthan.
Ulf Nyman
Jonas Björk
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52
Powered by FlippingBook