Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 10

10 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
(Bioinformatics, Bioengineering, osv.). Måske er det
trods alt lidt mere sexet?
Kongressen varede dengang 3 dage, ikke 4, som
den forrige i Göteborg og den forestående er planlagt
til. Har vi mere at snakke med hinanden om? Fylder
det sociale mere i dag? Er det blevet billigere at rejse?
Eller er faget bare vokset, og inddragelsen af tilstø-
dende fagområder (proteomics, metabolomics, DNA-
undersøgelser, Big Data-epidemiologi osv.) kræver
simpelthen mere tid? Vi ved det ikke, men måske er
det en blanding af alle de nævnte elementer.
Programmet indeholder en oversigt over alle tid-
ligere NFKK-kongresser og deres geografiske place-
ring. En gennemgang af disse steder og placering af
kongresserne i perioden 1986-2014 viser at den første
kongres i Klinisk Kemi i Norden blev afholdt i Finse
i Norge i 1946 og at én by har afholdt kongressen fire
gange (Reykjavik), mens 4 byer har afholdt kongres-
sen to gange (Oslo, Göteborg, Bergen og Malmø). I
2016 bliver Odense medlem af denne 2-gangs klub.
Måske skal vi bringe listen og kort over kongresbyer
i 2016-programmet?
De fem nationale selskaber fremlagde i 1986 status
for deres virke og visioner for den nære fremtid. Er
der behov for at gøre det på den forestående kongres?
Eller er Verden (læs: Norden) blevet mere ensartet,
harmoniseret og måske mere rettet mod fagspecifikke
udviklinger (præanalytiske tiltag, massespektro-
metri, datahåndtering) uden geografiske grænser?
Med Internettets komme er megen kommunikation,
vidensudveksling og databearbejdning blevet utro-
ligt meget lettere end for 30 år siden; og vi vil derfor
vælge at mene, at den nationalitetsopdelte aktivitet
i vid udstrækning er, måske ikke erstattet af, men i
hvert tilfælde stærkt suppleret af de it-teknologiske
landvindinger.
Mange af emnerne fra 1986 har vi stadig fokus på
i dag: Klinisk kemi i diabetes diagnostik og behand-
ling, tumor markører, sporstoffer, og brug af klinisk
kemi i primærsektoren. Andre har ikke helt samme
fokus i dag som dengang: det gælder eksempelvis
teknologiske emner, som ionselektive elektroder og
NMR spektroskopi, mens evaluering af kvaliteten
af diagnostiske tests jo er et gennemgående tema.
Desuden var der også sessioner om mere basal forsk-
ningsaspekter som cellekommunikation og inflam-
matoriske mekanismer – og der var en session om
rekombinant DNA teknologi. Emnerne og fokus var
ikke de samme som i dag, men blandingen af basal
biokemisk forskning, med forståelse og udvikling af
ny teknologi samt anvendelse af biokemiske analyser
i kliniske omstændigheder er jo ganske bekendt for os
også i dag – og tyder på at kernen i vores fag er intakt.
Kunst: I forbindelse med kongressen i 1986, som
blev afholdt på Odense Universitets Campus (nu
hedder det Syddansk Universitet), blev der fremstil-
let forskellige kunstværker, blandt andet en serie af
kunstnerisk modificerede (delvis overmalede) bil-
leder af videnskabsmænd fra Norden, dvs. forskere
som har opnået de gennembrud som vores fag byg-
ger på, eksempelvis Berzelius, Bohr, Dam etc. Disse
kunstværker hænger fortsat på Afdelingen for Klinisk
Biokemi og Farmakologi i Odense og minder os om at
vi står på skuldrene af disse foregangsmænd.
Vi arbejder sammen med Ivan Brandslund fra Vejle
for at den kommende kongres i Odense 2016 bliver
lige så stor en succes som kongressen i 1986. Vi vil
forsøge at bevare fokus på kernen i vores fag ved at
inddrage de allermest moderne aspekter i relation
til både basal biokemisk forskning, ny teknologi og
klinisk anvendelse af biokemiske test.
Vithårig cistros (Cistus albidus). Foto: Alexandra Alfthan.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52
Powered by FlippingBook