Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 4

4 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
NFKK:s hemsida nfkk.org fyller tre år i år!
Henrik Alfthan
Arbetet med hemsidan påbörjades
våren 2012 och den första oktober
samma år öppnades sidan för all-
mänheten. Efter de inledande och
första trevande stegen har sidan
utarbetats och kontinuerligt upp-
daterats. Den drivande kraften var
att kunna erbjuda medlemmarna
hela den kompletta serien av Klinisk Biokemi i Nor-
den, från nummer 1/1989 ända till 2/2015, på ett lätt
tillgängligt sätt och i elektroniskt format i arkivet.
Sedan ett år tillbaka står hela upplagan till ert förfo-
gande och kompletteras kontinuerligt med nummer.
Besöker ni sidorna? Läser ni tidningarna? Hit-
tar ni informationen till de Nordiska kongresserna
och till kurserna? Söker ni i gamla nummer? Kollar
ni kontaktuppgifterna till redaktionen? Ni behöver
inte svara, vi vet! Hemsidan har sedan början varit
uppkopplad till Google Analytics, vilken registrerar
all trafik på hemsidan. Alltså faktiskt ALL trafik.
Rapporten uppdateras kontinuerligt och där finns
en enormmängd information om allt mellan himmel
och jord. Både relevant och mindre relevant.
Dagligen har hemsidan besökts 6-30 gånger. År
2012 var besöken i medeltal 6 st./dag och har sta-
digt stigit sedan dess - år 2013 var det 12 besök/dag,
2014 var besöken 18/dag och 2015 var de i medeltal
28/dag. Variationen i antal besök per dag är för det
mesta 0-40 st. men enstaka dagar har sidan besökts
av många fler. Några exempel på detta är 8.4.2013 (63
besök), 16.9.2014 (57 besök), 27.2., 22.3. och 19.5.2015
(ca 70 besök) samt 1.4.2015 med 124 besök - vilken
var måhända orsaken till dessa toppar?
Längden av besöken och antalet uppladdade sidor
har utvecklats i motsatt riktning. År 2012 varade
besöket i genomsnitt nästan 5 minuter men är för
närvarande 1 minut 23 sekunder. En möjlig för-
klaring till detta är att besökarna är mera hemvana
nuförtiden och vet var allt hittas. Denna tanke stöds
av utvecklingen av antalet sidor som bläddras under
ett besök: år 2012 bläddrade man i medeltal 7.3 sidor
per besök, vilket har sjunkit i år till 3.7 sidor/besök.
Veckofrekvensen följer året genom samma möns-
ter: flesta ingångar på måndag och tisdag, vilka sjun-
ker till närmast noll till veckoslutet.
Under hela verksamhetsperioden är det huvudsi-
dan som har besökts mest frekvent, d.v.s. 7.99% (6174
st.) av alla sidvisningar (77312 st.) på domänet nfkk.
org. Därefter följer
Arkivet
med 3.50%,
Nordiska kon-
gressen
(1.63%),
Nyheter
(0.92%), KBN årgång 2013
(0.78%) samt
Redaktionen
(0.75%). I årgång 2013 av
KBN
var de mest lästa bladen nr 1 och 3.
Under de enskilda kalenderåren har de aktuella
sidorna självklart varit väl företrädda. År 2012 låg
intresset helt klart på det administrativa:
Redaktionen
(plats 2), Årgång 2012 (3), KBN 4/2012 (4),
Nordiska
kongressen
(5) och NFKK:s
Styrelsen
(6). Vardagen på
hemsidan började år 2013 då ordningsföljden efter
första sidan var
Arkivet
,
Nordiska kongressen
, KBN
årgång 2013, KBN 1/2013, KBN 3/2013 och
Nyheter
.
Följande år såg ordningsföljden lika ut med endast
den skillnaden att de mest uppsökta tidningarna
var till nummer år 2014. År 2015 överskred nyheten
om den Nordiska specialistutbildningen i september
(skriven 11.2.) nyhetströskeln och landade på andra
plats bland de mest besökta enskilda sidorna (579
sidvisningar). Tätt uppföljd av sidan samma dag
med information och registreringsanvisningar (205
sidvisningar).
Det är troligt att de flesta användarna besöker
föreningens sajt via ingångssidan nfkk.org. Vartåt
leder vägarna därifrån? Under perioden 2014-2015
har
Senaste nytt
fått de flesta påhälsningarna, till-
sammans 380 klick av totalt 1052 klick på sidan. De
i särklass mest välbesökta nyheterna var de båda gäl-
lande den Nordiska kursen, 180 respektive 110 klick,
dit också 31 besök gjordes via rubriken
Kurser
. Här
bör man uppmärksamma att dessa två nyheter varit
till påseende i bara dryga tre månader. Som jämfö-
relse kan noteras att de övriga äldre nyheterna hade
i medeltal 12 klick per nyhet.
Som enskild rubrik var
Klinisk Biokemi i Norden
mest besökt (130 klick) på hemsidan. De flesta träf-
farna fick
Arkivet
(57 klick) och sökfunktionen (26
klick).
Styrelsen
under
NFKK
(25 klick),
Nordiska
Kongressen
(60 klick) samt
Poul Astrup
under
Sti-
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...52
Powered by FlippingBook