Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 18, 2006 - page 9

| 1 | 2006
Klinisk Biokemi i Norden
D.
Arrangemang för yngre läkare
vid Nordiska kongressen 2006
I samband med Nordiska kongressen 2006 bör
det arrangeras någon aktivitet för yngre läkare.
Ansvarig: Per Simonsson och Marianne Benn
E.
Nätverk av yngre kliniska kemister i Norden
Ett nätverk av framtidens kliniska kemister
byggs sakta upp efter seglatsen med Helene i
somras. Planering sker för en fortsättning 2006.
Ansvarig: Per Simonsson samordnar med yngre
kollegor.
Ja, det är en rejäl satsning och vi hoppas kunna
stödja detta arbete på olika sätt. KBN och hemsidan
blir den naturliga platsen att publicera lägesrappor-
ter och slutrapporter.
Implementering av NORIP
NORIP, för allmänkemi och hematologi, verkar nu
ha införts vid flertalet lab i Norden, ett exempel på
god nordisk koordinering. I samtliga länder finns
det lab som valt att behålla gamla referensintervall
för någon av analyserna Kalium, Calcium, Albumin
och Kreatinin.
Nordisk kongress 2006 närmar sig
Börge Nordestgaard presenterade upplägget av kon-
gressen och gav en nulägesrapport. Liksom tidigare
kommet NFKK att arrangera ett symposium. Denna
gång blir det rapport om Pediatriska referensin-
tervall, med Nete Hornung och Isleifur Olafsson
som ordförande. NFKK kommer att marknadsföra
kongressen och har gett förslag till vetenskapligt
innehåll.
Nordfond
Det har kommit in tre ansökningar till Nordfond och
samtliga beviljades:
Pediatriska referensintervall:
Gruppen har ansökt
om medel för möteskostnader och programvara.
Internationell kalibrator för Cystatin C:
Gruppen
har ansökt om medel för framtagning av internatio-
nell kalibrator för Cystatin C. Styrelsen önskar att
gruppen också åtar sig att ta fram rekommendatio-
ner för hur Cystatin C skall användas.
Masspektrometrisk profildiagnostik:
Styrelsen öns-
kar att gruppen också åtar sig att hålla utbildning
om grundläggande masspektrometri.
At rejse er at leve….
Klinisk Biokemi i Nordens
rejsestipendium
Klinisk Biokemi i Norden har oprettet et
rejsestipendium på op til DKK 50.000,00 til
anvendelse i 2006/2007.
Formålet er at styrke klinisk biokemisk
udvikling i Norden. Beløbet skal anvendes
til rejse og ophold ved et laboratorium i
udlandet mhp. at:
- lære nye analytiske teknikker at kende.
- fortsætte en del af sit forskningsprojekt i
en periode på et fremmed laboratorium,
som har særlig ekspertise på området.
- skabe kontakt mellem sit eget laborato-
rium og et Center of Excellence i udlandet.
Stipendiet kan søges af alle, der arbejder
indenfor klinisk biokemi/kemi i de nordiske
lande.
Ansøgningen skal indeholde:
- en kort beskrivelse af formålet med rejsen
og opholdet.
- en bekræftelse fra lederen af laboratoriet
i udlandet på, at man kan komme som
gæsteforsker.
- et budget for opholdet.
Ansøgningen sendes
inden d. 1. juni 2006 til:
Palle Wang
Klinisk Biokemisk Afdeling
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
DK-7100 Vejle
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook