Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 28, 2016 - page 7

Klinisk Biokemi i Norden · 2 2016
 | 7
Snø, stamp og sexy titler
Joakim Eikeland
1
, Unni Marie Skålsvik
2
1
Avdeling for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
2
Avdeling for laboratoriemedisin Nordlandssykehuset, Bodø
Det er vanskelig å skrive gode artikler. Dette er noe
alle som skal beskrive egne forsøk i et seriøst tids-
skrift sannsynligvis vil erfare. En kjent frase fra
nybegynnere opp gjennom tiden heter «Forsøket
mitt er ferdig, det er bare skrivingen som gjenstår
...». Det finnes selvfølgelig egne artikler, i seriøse
tidsskrifter, om hvordan man skriver gode artikler,
men siden 2008 har SJCLI arrangert et eget skrivekurs
kalt «The Arctic Experience» med finansiering fra
Nordisk Forening for Klinisk biokjemi (NFKK) og
SJCLI. Kurset holdes på Finse, et lite sted på høyfjel-
let i Norge midt mellom Oslo og Bergen hvor deler
av Star Wars episode V ble spilt inn i 1980. I filmen
er Finse bedre kjent som isplaneten Hoth.
Det overordnede målet med skrivekurset er å få cirka
20 skandinaver som jobber med klinisk biokjemi til å
skrive gode artikler. Deltagerne er relativt unge eller
ferske forskere som planlegger eller nettopp har begynt
å skrive sin første artikkel. De kom denne gang stort
sett fra Norge og Danmark. Det var deltagere fra forsk-
jellige profesjoner, i hovedsak leger i spesialisering i kli-
nisk biokjemi, kliniske biokjemikere og bioingeniører.
Fremgangsmåten for å nå målet var korte foredrag
knyttet til de forskjellige delene en artikkel består av,
flernasjonalt gruppearbeid og sosiale aktiviteter som
badestamp og hundesledekjøring.
(Denne introduksjonen er forøvrig skrevet etter
kjegleprinsippet, det vil si et av de anbefalte formatene
å skrive en introduksjon på, med kortere avsnitt jo
lenger ned du kommer i teksten.)
Planlegging
På forhånd utførte kvalitetsberegninger tilsa at kur-
sets deltakerantall burde være n=20. Inkludering
skulle skje ved hjelp av informasjon i “Klinisk Bio-
kemi i Norden” samt det noe omdiskuterte virkemid-
delet “jungeltelegrafen”. Allerede i 2014 på det norske
Vårmøtet i Tromsø startet forarbeidet. Engasjerte
kursledere hadde da mulighet til å promotere kurset
overfor nyansatte uopplyste leger uten kjennskap til
hverken skrivekurs eller SJCLI. De nyansatte kunne
dermed med entusiasme spre ordet videre til andre
uopplyste kollegaer.
Kurset hadde hovedsakelig to intensjoner. Den
offisielt viktigste er å lære deltakerne god artikkel­
skrivingskultur. Dette skulle skje i små grupper ved
å bearbeide et forsøk som var utført på forhånd.
Hver gruppe skulle i løpet av kurset produsere en
artikkel basert på dette, og kvaliteten skulle sik-
res ved hjelp av gruppevis veiledning samt korte
plenumsforedrag.
Den andre, noe mer skjulte intensjonen er av sosial
karakter. Klinisk biokjemi er et faglig lite miljø, og
som deltakerne tidlig ble gjort oppmerksomme på er
alle i samme lille familie, og videre fruktbarhet og
rekruttering sees på som meget viktig.
Måloppnåelse ble planlagt evaluert på bakgrunn
av kvaliteten på produsert artikkel, antall siteringer
av denne i fremtiden, samt antall latterbrøl, e-post-
adresse/telefonnummer-utvekslinger, positive twitt-
ringer og facebook-oppdateringer.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52
Powered by FlippingBook