Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 25

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
 | 25
således at nedbrud eller reparationer berører driften
mindst muligt.
Tempus systemet (Tempus600), der er anvendt på
SVS, er et unidirektionelt system, der afsender blod-
prøverør fra en fast afsenderstation til laboratoriet,
forbundet med et rør hvori blodprøverør transpor-
teres uemballeret. (Figur 2)(1,2). Der er klargjort 16
tempusrør fra afdelingerne og ambulatoriet, hvoraf de
8 rør anvendes i dag (Figur 3). Resten skal anvendes,
når hele generalplanen for SVS er implementeret.
Implementering af analysebåndet og de nye udstyr
samt flytning til nye lokaler var en spændende og
ressourcekrævende opgave, og en god og oversku-
elig projektstyring var vigtig. Projektet var ekstra
udfordrende, da hverdagens opgaver skulle løses
samtidig med implementering, uddannelse og vali-
dering af nyt udstyr.
Da KBA var akkrediteret i henhold til ISO 15 189
før flytningen og implementeringen af nyt udstyr,
var der en stor opgave i at sikre, at afsnittet kunne
bibeholde akkrediteringen under og efter processen.
Dette blev muliggjort ved hele tiden at være i åben
dialog med DANAK, angående flytteplaner, valide-
ringsstrategier og valideringsplaner.
Selve implementeringsplanen blev delt i flere faser
Figur 1.
Den færdige løsning fra Abbott omfatter et 43 meter
langt analysebånd (Inpeco) med udstyr
Figur 3.
Bulkloader med Tempus
Figur 2.
Tempus
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52
Powered by FlippingBook