Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 30

30 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland
universitetssykehus
Øyvin Andre Solberg Eng, lege i spesialisering i medisinsk biokjemi
Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus
Fritt kalsium anbefales ikke som
screeninganalyse av kalsium-
forstyrrelser hos voksne. Vi har
likevel observert et stadig økende
antall rekvireringer av fritt kal-
sium ved Haukeland Universi-
tetssykehus. Fritt kalsium er ikke
en automatisert analysemetode på
lik linje med serum kalsium hos oss, men analyseres
på blodgassinstrumenter. Fritt kalsium er derfor en
analyse som er ressurskrevende for laboratorieper-
sonell.
Ved endringer i albuminverdien uten pH-end-
ringer vil albuminkorrigert serum kalsium gi et
godt uttrykk for kalsiumverdien hos de aller fleste
pasienter og er således godt egnet som screening for
hypo- og hyperkalsemi. Vi har derfor tenkt som flere
andre sykehuslaboratorier i Norge før oss, å opprette
analysen albuminkorrigert serum kalsium for å tilby
en bedre screeninganalyse av kalsiumforstyrrelser
til rekvirentene enn serum kalsium alene. Blant
klinikere ved Haukeland universitetssykehus som i
dag albuminkorrigerer serum kalsium selv, er en av
de best implementerte albuminkorreksjonsformlene
Paynes formel fra 1973, Leeds, UK (1):
s-Ca korrigert = s-Ca + 0,0200 x (40 – [s-Alb])
Som et ledd i opprettelsen av analysen albuminkor-
rigert serum kalsium utførte vi en pilotstudie ved
Haukeland Universitetssykehus for å finne ut hvilken
formel som passet best ved vårt sykehuslaboratorium.
Vi konstruerte en lokal albuminkorreksjonsformel
basert på regresjonsanalyse av analyseresultater fra
vår egen analyseproduksjon, og sammenlignet denne
formelen med to tidligere etablerte og hyppig siterte
albuminkorreksjonsformler.
Tidligere etablerte korreksjonsformler
Kalsium i blod er som kjent enten bundet til binde-
proteiner eller sirkulerende som ubundet, fritt kal-
sium. Kalsium bindes hovedsakelig til albumin, men
kan også binde seg til andre proteiner. Selv om den
totale konsentrasjonen av proteiner i blodet vil bes-
temme forholdet mellom bundet og ubundet kalsium,
vil også pH i blodet være avgjørende for proteiners
bindingsaffinitet til kalsium. Flere korreksjonsform-
ler av kalsium basert på albumin, pH, totalprotei-
ner eller en kombinasjon av disse har tidligere blitt
foreslått i litteraturen, men kun albuminkorrigert
serum kalsium har vunnet frem i nyere tid. Tidligere
publiserte albuminkorreksjonsformler fra 70-tallet
er fremdeles i bruk den dag i dag. Formlene var ofte
konstruert på bakgrunn av analyseresultater fra ett
enkelt laboratorium, hvor populasjonsgrunnlaget for
å konstruere formlene var små. Det er derfor rimelig
å anta at disse formlene kanskje ikke passer til popu-
lasjonene vi har i dag, eller til våre analysemetoder
og reagenser. For eksempel er Paynes albuminkor-
reksjonsformel fra 1973 konstruert på bakgrunn av
200 pasientprøver ved St. James University Hospi-
tal i Leeds i Storbritannia. En annen hyppig sitert
albuminkorreksjonsformel som vi har inkludert i vår
pilotstudie er Berrys albuminkorreksjonsformel fra
1973, London (2):
s-Ca korrigert = s-Ca + 0,0227 x (46 – [s-Alb])
Formelen ble konstruert ved University College Hos-
pital i London, hvor serum fra 25 friske mannlige
leger og medisinerstudenter mellom 21 og 35 år ble
inkludert. Forskjellen mellom Payne og Berrys gjen-
nomsnittlige albuminnivå i formlene (40 g/L og 46
g/L) gjenspeiler både deres ulike analysemetoder og
deres ulike valg av populasjoner ved konstruksjon av
albuminkorreksjonsformlene.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52
Powered by FlippingBook