Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 24

24 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
En fuldautomatiseret laboratorieløsning.
Erfaringer fra Klinisk Biokemisk Afsnit,
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Inge-Lise Søtang Jacobsen*, Mustafa Vakur Bor, Jørgen Brodersen Gram
Klinisk Biokemisk Afsnit, Klinisk Diagnostik Afdeling, Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg)
*
Baggrund
I 2013 var Klinisk Biokemisk Afsnit (KBA) på Syd-
vestjysk Sygehus (SVS) det første sygehus i Danmark,
hvor man sammen med en båndløsning implemente-
rede Tempus systemet (rørpost) i direkte forbindelse
med transportsystemet til klinisk kemi, immunkemi,
koagulation og hæmatologi udstyr.
KBA er sammen med 3 andre specialer, Klinisk
Immunologi, Klinisk Mikrobiologi og Patologisk
Anatomi en del af Klinisk Diagnostik Afdeling
(KDA), som udfører rutineanalyser og avancerede
specialanalyser for SVS samt for praktiserende læger
og speciallæger i optageområdet. Fakta ses i tabel 1.
KBA arbejdede i 2011/2012 på et udbud af klinisk
kemi og immunkemi udstyr, da en generalplan for
SVS gjorde, at laboratoriet skulle flytte til en ny byg-
ning. Endvidere var den maksimale kapacitet på det
eksisterende udstyr ved at være nået.
Et af formålene med udbuddet var, at automatisere
og konsolidere den fremtidige produktion i så vidt
omfang som overhovedet muligt på tværs af labora-
toriespecialerne. Et andet mål var, at kunne reducere
svartiden for de ”gængse” analyser til 1 time for at
supportere de tidsstyrede patientforløb, som skulle
implementeres på SVS.
Forventninger til fuldautomatiserede løsninger før
udbuddet kan opsummeres i følgende punkter:
• Reduktion i svartid
• Reduktion i personaleressourcer
• Reduktion i driftsomkostninger
• Konsolidering af produktion på tværs af speci-
alerne
• Mulighed for at hjemtage flere analyser og der-
med øge analyserepertoiret
• Dimensioneret til behov i år 2020.
Processen
Udbudsprocessen blev afsluttet i efteråret 2012 med
Abbott som vinderen. Alle 3 indkomne løsnings-
forslag kunne leve op til kravspecifikationerne, og
var stærke på hvert deres felt. Skematisk præsenta-
tion af den færdige løsning fra Abbott er vist i figur
1. Løsningen indeholder back-up af centralt udstyr,
Tabel 1.
Fakta om KBA
2011
2014
Antal ansatte på KBA
1
64(59)
64(61)
Analyseproduktion
2
Ca. 3.8 millioner
Ca. 5.4 millioner
Andel af rekvisitioner fra praktiserende læger
39%
38%
1
Ansatte bioanalytikere og laboranter på KBA, Esbjerg, SVS (antal fuldtidsstillinger)
2
Analyseproduktionen er ikke direkte sammenlignelig på grund af implementering af nyt IT system i 2013
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52
Powered by FlippingBook