Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 20, 2008 - page 6

6
| 1 | 2008
Klinisk Biokemi i Norden
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
Let´s meet! In Helsinki or
Finse ?
The Nordic Congress is very near
but you still have the opportunity
to register. The Congress is pre-
sented in this number of KBN in
a independent column, so let´s
not go into details. It is obvious
that NFKK is a faithful supporter
of congresses. But what else is
going on in the Nordic arena?
We plan to award a young scientist with the Poul
Astrup prize. The prize symbolises the position of
Nordic clinical chemistry at the top of the world –
not only geographically but also in terms of scientific
achievement. After Astrup and Siggaard-Andersen,
the recipients of the prize include e.g. Björn Dahlbäck
and Leena Peltonen-Palotie. It will be very interesting
to hear the lecturer of the coming generation.
Carl-Bertil Laurells grant (see announcement) is
another instrument of NFKK for helping our succes-
sors achieve more than our generation has accom-
plished. Method development in clinical laboratories
brings to life new leads to better diagnostics and that
is something for the NFKK to support.
Att kombinera trevligt socialt samverkan med
innovation och målmedvetet arbete är typiskt för
NFKKs tradition. Kursen i vetenskapligt publikation
som organiserades av SJCLI i Finse blev ett nytt klas-
siker i sin serie.
De flesta nya referens till NFKK i vetenskapliga
databaser anknyter sig till NORIP – vår referensin-
tervallprojekt för några år sedan. Senare har arbetet
fortsatts i syfte för att hitta lösningar till referensin-
tervall för barn.
Tiderna har förändrats mycket sedan de decen-
nier då NFKK föddes. Tiden för frivilligt arbete för
allmänt nytta har blivit mycket knappt resurs då alla
har sina budjetram att fylla. Det är i visst mån sorg-
ligt men varje epok har sina utmaningar. På 50-talet
fanns ingen Internet och resorna till grannländerna
tog dagar, inte timmar.
Intresse bland kliniker till nya analyser har också
blivit mindre. Jag tycker att det speglar generellt över-
flöde av information som har lett till mer och mer
begränsad och ytligt konsumption av kunskapskällor.
I populära affärsekonomiska böcker talas om upp-
märksamhet som en av de allra knappaste resurser
i vår informationssamhälle. Laboratorier har mera
teknik än någonsin och kan hitta otroliga saker från
människokroppen. Utmaningen till vår profession
är att sätta mening till analysresultatena – att raf-
finera information från data eller t.o.m. kunskap från
information.
Foto: Henrik Alfthan. Seljandafoss, Island.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...56
Powered by FlippingBook