Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 20, 2008 - page 13

13
| 1 | 2008
Klinisk Biokemi i Norden
lokale bygder, var velegnet til vort formål. Ministeriet
for Grønland samt landslægen gav tilladelse til under-
søgelsen, og det lykkedes os gennem et bidrag på
20.000 kr. fra ’Foreningen til Hjertesygdommenes
Bekæmpelse’ – som Hjerteforeningen dengang hed -
og med supplement fra lokale fonde at tilvejebringe i
alt 40.000 kr.(!), som muliggjorde, at vi, dvs. instruk-
tionslaborant Aase Brøndum Nielsen, HO Bang og
jeg selv, kunne drage til Umanak-området i august-
september 1970. Her blev vi modtaget af distriktslæge
Helge Alsbirk og hans medarbejdere, som hjalp med
de mange praktiske detaljer bl.a. at hyre tolke, og som
beredvilligt stillede sygehusets beskedne laborato-
rium samt lægebådens kapacitet på ture til bygderne
til vor disposition. På disse ture til bygderne, hver
med fra ca. 50 til 200 indbyggere og 5-10 gange så
mange løsgående slædehunde, holdt vi den ene dag et
informationsmøde med lokalbefolkningen og næste
dag tog fasteprøver (håndcentrifugering!) fra de der
havde meldt sig til undersøgelsen. På denne måde
lykkedes det os at indsamle plasma og på laborato-
riet i Umanak at udføre lipoprotein elektroforese på
prøver fra 69 kvinder og 61 mænd, som alle hoved-
sageligt levede af en oprindelig fangerkost bestående
af sæl, fisk og fugle. Lipidanalyserne (totallipid, kole-
sterol, triglycerid og fosfolipid) blev siden hen udført
på laboratoriet i Aalborg på de dybfrosne prøver som
blev sendt hjem med skib.
Resultaterne af undersøgelsen, sammenlignet med
data fra alders- og køns-sammenlignelige herboende
danskere blev i 1971 offentliggjort i Lancet (Fig. 1).
De viste, at de grønlandske fangere havde et mode-
rat lavere kolesterol og LDL niveau end danskere,
væsentligt lavere triglycerid og VLDL koncentration,
samt hos mændene et højere HDL (3).
Fundene var på mange måder originale, primært
på grund af den esoteriske population, men dernæst,
fordi den for første gang viste en sammenhæng mel-
lem en lav forekomst af hjerte-kar sygdomme og lavt
plasma triglycerid/VLDL samt højt HDL, associatio-
ner der først langt senere blev dokumenteret – HDL-
associationen står måske nu for fald? – tilmed hos
en befolkning som levede af en fedt- og kolesterolrig
kost. Artiklen opnåede, på grund af det overvældende
antal gange den er blevet citeret, status som ’nutritio-
nal classic’ i Current Contents (Fig. 2).
Vi mente at lipid forholdene skyldtes eskimoer-
nes kost, der som nævnt overvejende bestod af kød
fra sæl, hval, fisk og fugle, med dettes høje indhold
af flerumættet fedt. Vi kendte imidlertid ikke den
Figur 2
Figur 1
(Fortsætter side 14)
Plasma Lipids and Lipoproteins
in Danes and Eskimos
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...56
Powered by FlippingBook