Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 6

6 | 
KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
Ordförandespalt
IngunnÞorsteinsdóttir
Nordisk förening forkliniskkemi (NFKK)hadenyli-
gen ett styrelsemöte iOslo. INFKKs styrelse arbetar
tvåmedlemmar frånvarje skandinaviskt land:Dan-
mark, Finland, Island,NorgeochSverige. Två repre-
sentanter frånvarje land ingår iNFKKs styrelsevarav
en somärordförande i respektive lands förening.Den
nuvarande styrelsen för NFKK består av följande
ledamöter: från
Danmark
,Henrik Jörgensen, ordfö-
rande förDansk selskab förkliniskbiokemiochLine
Rode,NFKKskassör; från
Finland
,TommiVaskivuo,
ordförande för FKKF (föreningen för klinisk kemi i
Finland) ochTuulaMetso, NFKKs sekreterare; från
Island
IngunnÞorsteinsdóttir, ordförande förNFKK
och Jón Jóhannes Jónsson, ordförande för föreningen
förkliniskkemipå Island; från
Norge
,YngveThomas
Bliksrudordförande förNorsk forening formedisinsk
biokjemi ochTor-ArneHagve; från
Sverige,
Mattias
Aldrimer, ordförande förSvensk förening förklinisk
kemi ochPerBjellerup. Sebild avNFKKs styrelsepå
näst sista sidan. Ordföranden förNFKKhar förord-
nande på fyra år och länderna innehar ordförande-
skapet i tur ochordning.
På styrelsemötet rapporterade Tor-Arne Hagve
från den fjärde kursen för yngre medarbetare i
att skriva vetenskapliga manuskript inom klinisk
biokemi. Kursen arrangerades traditionsenligt på
Finse i Norge. Denna gång var det 14 deltagare från
Danmark, Norge och Sverige. Kursen är ett sam-
arbete mellan NFKK och Scandinavian Journal
of Clinical and Laboratory Investigation (SJCLI).
Lärare på kursen är redaktionsmedlemmar i SJCLI.
Målsättningen med kursen är att öka förståelse av
hurviktigdet äratt skrivavetenskapligaartiklaroch
att tränadeltagarnaatt skrivavetenskapligaartiklar.
Undervisningenärenblandningav föreläsningaroch
praktiskt arbete under handledning. Slutresultatet
är engemensam artikel somgår genom en sedvanlig
redaktionell bedömning i SJCLI.
Ävendennagångvardeltagarnamycketnöjdamed
kursen. Enavorsakerna till lokalisationenavkursen
i Finsepå 1222meters höjd, ditman endast kan resa
med tåg, är att deltagarna och lärare skall få tillfälle
att lära känna varandra. Finse är också historisk
mark för Nordisk Förening för Klinisk Kemi efter-
som det första nordiska mötet i klinisk kemi hölls
där redan 1947.
På styrelsemötet i Oslo beslutade föreningen om
ekonomiskt stöd till ytterligare en gemensam nord-
isk kurs med planerat datum under våren 2015 i
Köbenhavn. Nete Hornung, överläkare i Randers,
leder en arbetsgrupp tillsatt av NFKK. I gruppen
ingår förutomNete, Kristin Lilleholt (Norge), Hol-
ger Jon Møller (Danmark), Kristina Hotakainen
(Finland) och Mattias Aldrimer (Sverige). Denna
arbetsgrupp planerar denna kurs. Tema för kursen
blir: The professionel role of a clinical biochemist/
laboratorydoctor.Goodexamplesof roles in clinical
biochemistry. Specifika ämnenoch föreläsningar på
kursen planeras att bl a bli: ledarskap, hematologi,
molekylär biologi i klinisk rutindiagnostik, kom-
munikation,undervisning, statistikochkvalitetskon-
troll. Undervisning på kursen blir en blandning av
föreläsningar ochgrupparbeten.Det blir spännande
att följa fortsättningenavarbetsgruppens arbeteoch
jag ser framemot attkunnaannonserakursen i kom-
mande nummer av tidskriften.
Per Simonsson, huvudredaktör för KBN, har tre
månader permission ifrån sitt uppdrag för tidskrif-
ten.Redaktionenkommeratt fortsätta sitt arbeteoch
undertecknadaxlarunder tiden rollen som ställföre-
trädandehuvudredaktör förKBN fördettaochnästa
nummer av tidskriften.
Glöm inte nästa nordiska kongress i klinisk kemi
som äger rum i Göteborg 16 – 19 september 2014.
Närmare information finns om programmet i detta
nummer av KBN och på kongressens hemsida:
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52
Powered by FlippingBook