Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 6, 1994 - page 7

Klinisk Kemi i Norden
Nummer 2, volym 6 1994
REDAKTIONELLT
När detta skrives närmar sig sommaren med storm–
steg. När du får detta nummer har den redan kom–
mit- i värsta fall har den redan passerat. I augusti
hoppas jag få träffa dig vid vår kongress i Stock–
holm. Programmet ser ju spännande ut, så därför
kan man väl hoppas på ett flitigt deltagande.
Som jag blivit informerad om har beslut nu
fattats om nedläggning av Nordkem. Vad kommer
i stället? Blir det ett Nordlab i enlighet med debatt-
inlägget i förra numret av KKN? Blir det någt annat
organ? Var kommer NFKK in i bilden? Som aktivt
arbetande inom kvalitetssäkringsområdet ser jag
ett nordislct samarbete som mycket viktigt inom
just det området. Ett embryo till detta har ju också
redan startat i form av NQLM (se nr
4, 1993).
Men
Nordkem har ju sysslat med så mycket annat.
Frågorna är många. Kanske sitter du på något av
svaren? Hör av dig i så fall.
Er
Kristoffer Hellsing
Fallbeskrivning
Ansvarig: Göran Lindstedt
Akut insättande ryggsmärtar hos en tidigare
frisk 37-årig man
GÖRAN LINDSTEDT
1
,
BIRGITTA SWOLIN
1
,
GUNNAR SANDBERG
2
,
DAN. MELLSTRÖM\
CHRISTER JOHANSSONl, HÅKAN MOBACKEN
4
och GÖSTA ROUPE
4
1
Avd för Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Institutionen för laboratoriemedicin, Göteborgs
Universitet, Sahlgrenska sjukhuset;
2
Medicinkliniken, Mölndals sjukhus;
3
/nstitutionen för Geriatrik och
ltlngvårdsmedicin vid Göteborgs Universitet, Vasa sjukhus och
4
/nstitutionen för Dermatologi vid
Göteborgs Universitet, Sahlgrenska sjukhuset
Patienten är en tidigare frisk 37-årig akademiker,
som i april1990 fick akut insättande ryggsmärtar
när han lyfte sin 10-åriga dotter. Röntgenundersök–
ning av bröst och ländrygg visade måttliga
kotkompresioner av Th V och L III samt osteopeni,
dvs ovanliga fynd hos en man i denna ålder. Under
sommaren fick han i samband med ringa traumata
nya akuta ryggbesvär, och röntgenundersökning i
september visade multipla nytillkomna grava
kolkompressioner. Däremot förelåg inga påvisbara
abnormiteter i bäcken eller långa rörben. Hans
längd hade minskat från
178
till
173
cm.
Kvantitativ bestämning av benmineralinnehållet
med s k dubbel röntgenabsorptiometri,
DXA,
vi-
Klinisk kemi
i
Norden 2, 1994
sade i kotpelaren 60% av referenspopulationens
medelvärde och i collum femoris 75%. Med SPA–
metodik var mineralinnehållet i radius 70%.
Rörande hereditet för sjukdom noterades att far–
modern haft en rad autoimmuna sjukdomar, bl a
thyreotoxikos och perniciös anemi, och att modern
hade ketosbenägen diabetes. Anamnestisk faktor
av intresse var bl a rökning
(l
paket cigaretter/dag).
Vid den initiala kliniska undersökningen iakttogs i
ansiktet och på skuldrorna ett flertal teleangiectasier,
vilka patienten uppgav sig ha haft sedan lång tid.
Vilka undersökningar bör ingå i utredningen av
grav osteoporos med kolkompressioner?
forts. sid. 42
37
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook