Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 9

ridinolinvariant betraktas som specifik för en
viss vävnad - det handlar ju om aminosyrede–
rivat, som pildas posttranslationellt och vilkas
hydroxyleringsgrad kan fysiologiskt varieras.
Pyridinolinerna bestäms i de flesta fall med
HPLC-metodiken. Vanligen hydrolyseras urin–
provet för att frisätta tvärbindningen från pepti–
der, men ett alternativ är att bara mäta den fria
fraktionen, som utgör ca 30
OJo.
I praktiken har förändringarna visat sig gans–
ka obetydliga. En ytterligare svårighet är att
urinbestämningarna i allmänhet inte är nog–
granna.
Serummarkörerför nedbrytningen av typ I kol–
lagen.
I modern klinisk kemi föredras seruma–
nalyser framför urinanalyser. Immunologiska
bestämningar av nedbrytningsfragment av kol–
lagen i serum skulle också kunna utvecklas för
att ge information beträffande kollagentypen.
Franska forskare har nyss beskrivit en radioim–
munmetod, där nästan hela typ I kollagenmole–
kyler utnyttjas som antigen och antikropparna
är riktade mot kollagenmolekylens helikala de–
lar (17).
I mänskligt serum finns två slags antigener
som reagerar i denna metod: en mindre del har
samma storlek som standardkollagenet, medan
största delen finns i form av små nedbrytnings-
Fig. 4. Antigenet för ICTP-bestämning. Det tvärbundna
fragmentet av typ I kollagenfibrer innehåller material från
de karboxiterminala telopeptiddelarnafrån två polypeptid-
Klinisk kemi
i
Norden 4, 1991
fragment. Detta fenomen gör också metoden ic–
ketitrabel. Stökiometrin mellan nedbrutna kol–
lagenmolekyler och bestämda fragment är inte
klar - åtminstone i princip kan nämligen flera
små helikala antigen bildas genom nedbryt–
ningen av en helikal kollagenmolekyL Denna
test har kliniskt bara använts vid leversjukdo–
mar: patienter med cirros hade höjda värden
(17).
Vår egen grupp har nyligen utveckl<it en im–
munmetod för den karboxiterminala telopepti–
den av typ I kollagen (ICTP); metoden kommer
att bli allmänt tillgänglig i början av året 1992.
I metoden bestämms sådana tvärbundna kolla–
genfragment som bildats under nedbrytningen
av kollagenfibrer och som ännu innehåller den
icke-helikala telopeptiddelen
(J
Risteli et al,
skall publiceras). I princip bildas bara ett sådant
fragment av en molekyl typ I kollagen.
I serum finns ICTP-antigen med låg molekyl–
vikt. Metoden är titrabel, och enligt våra preli–
minära resultat korrelerar ICTP-värdet bra till
både kalciumkinetiskt och histomorfometriskt
bestämd bennedbrytning i metaboliska ben–
sjukdomar
(Eri~~en
et al, skall publiceras). I Ta–
bell 3 anges möjliga indikationer och andra an–
vändningsmöjligheter för ICTP-testen. Hos pa–
tienter med prostatacarcinom och lytiska
metastaser kan mycket höga koncentrationer
kedjor (svart) och från den helikala delen av en tredje poly–
peptidkedja (vit).
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...28
Powered by FlippingBook