Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 3

Klinisk kemi i Norden
Årgång 3, Nummer 5, 1991
REDAKTIONELLT
Göran Lindstedt fortsätter "Fallbeskrivning"
tillsammans med medarbetare. Kom gärna med
synpunkter och hjälp gärna till med fall från
ditt eget erfarenhetsområde.
Det är viktigt, att också de rent professionella,
kliniskt kemiska kunskapsaspekterna har en
framträdande plats i KKN. Makarna Ristell
från Uleåborg, specialister inom kollagenets
biokemi och kliniska kemi, sammanfattar.
Turen har nu kommit till Rikshospitalets kli–
niskt kemiska avdelning och institution i Olso.
Det är svårt att sia... speciellt om framtiden.
Artikeln om klinisk kemi inför 90-talet i Fin–
land (KKN nr 2) ogillades av styrelsen för
FKKF, vilket den skrev om i förra numret (KKN
nr 3). Nu har det kommit ytterligare en artikel
om specialistutbildning i Finland, denna gång
gällande sjukhuskemister.
Det genomförs många mindre studier vid våra
laboratorier, sådana som är viktiga för vår verk–
samhet, som hållet hög klass, men som kanske
inte hittar vägen till internationella tidskrifter.
Inom redaktionskommitten har vi beslutat, att
de skall kunna publiceras i KKN. I detta num–
mer finns en sådan artikel. Tänk på den möjlig–
heten, nästa gång du avslutat ett projekt vid ditt
laboratorium.
Nu är det dags! Behövs KKN?
Enligt tidigare beslut skall KKN utges på prov
(KKN 1989;1:1). Utvärdering skall göras vid
Reykjavikmötet i augusti 1992. I enlighet med
redaktionskommittens förslag skall en enkät ge–
nomföras under hösten 1991. Fyrtio personer
från vardera landet har blivit tillfrågade om sin
uppfattning om tidskriften. Du som fått förfrå–
gan: svara, är du snäll!
Bästa hälsningar
Kristoffer Hellsing
Fallbeskrivning: Diabetesfall med "oförklarliga
känningar''
GÖRAN LINDSTEDT1, PER-ARNE LUND–
BERG\ LENNART WELIN
2 ,
ANNIKA
ADLERBERTH
2
och BENGT-ÅKE BENGTS–
SON3
1
1nstitutionen för Klinisk kemi,
2
Medicinska
kliniken, Östra sjukhuset;
3Sektionen för en–
dokrinologi vid Medicinska kliniken, Sahl–
grenska sjukhuset, Göteborgs Universitet,
413 45
GÖTEBORG
Patienten är en medelålders kvinna med långvarig
insulinkrävande diabetes mellitus. Sedan flera år
har patienten fått tilltagande besvär av vad som
Klinisk kemi
i
Norden 4, 1991
tolkas som hypoglykemiattacker, "känningar".
Förbryllande har bland annat varit en laboratorie–
rapport om normal blodglukoshalt vid ett tillfälle
då patienten svårt medtagen sökt akutintag. Det–
ta fynd föranledde utredning. Bidragande till svå–
righeterna att klarlägga patientens symptom un–
der lång tid härförinnan har varit hennes psykiska
besvär, samt oklarhet över patientens tidigare
sjukhistoria med en lång rad besök, polikliniska
kontroller såväl som akuta besök vid flera skilda
kli~iker.
Vilka laboratorieanalyser skule kunna vara vägle–
dande vid utredningen av diabetespatienter med
"känningar'?
forts sid 15
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...28
Powered by FlippingBook