Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 5

Klinisk-kemisk bestämning
av kollagenomsättningen
LEILA RISTELI OCH JUHA RISTELI
Institutionernaför medicinsk biokemi och klinisk kemi, Uleåborgs universitet, Uleåborg, Finland
Allmänt
Kollagen är den kvantitativt viktigaste be–
ståndsdelen av stödjevävnaderna och svarar för
deras hållfasthet. Tidigare föreställning om en
metaboliskt inaktiv strukturkomponent har vi–
sat sig felaktig: I den mänskliga organismen blir
ständigt både nytt kollagen uppbyggt och gam–
malt nedbrutet, och förändringar i dessa pro–
cesser hör till patogenesen av ett spektrum av
medicinska problem, som sträcker sig från le–
vercirros till osteoporos.
Bestämning av hydroxiprolinutsöndring är
den äldsta testen för kollagenomsättning. Un–
der de senaste tio åren har mera specifika ana–
lyser utvecklats, som gör det möjligt att separat
bestämma syntes och nedbrytning av en viss typ
-
o
2~
~
av de för närvarande kända mer än tio genetiskt
skilda typer av kollagenproteiner (1,2). Finsk
klinisk kemi har spelat en betydande roll i ut–
vecklandet av dessa metoder, som nu också bör–
jar vara allmänt tillgängliga.
Markörer för kollagensyntesen
De fibrillära kollagentyperna I - III syntetise–
ras i form av större proteiner, s.k. prokollagen,
som har relativt stora propeptiddelar (molekyl–
vikt från ca. 30 till ca. 100 kDa) på båda ändar–
na. Dessa måste i flesta fall avspjälkas, innan
kollagenmolekylen kan vara funktionell, och
bjuder alltså en bra möjlighet att bestämma
synteshastigheten av en viss kollagentyp, i ana–
logi med C-peptidens användning som index för
endogen insulinproduktion (Fig. 1). Två sådana
t
•o
--~-----o
3t
=r
Fig. l. Grundideen bakom bestämninqarna
i
serum. Kolla–
gen syntetiseras
i
form av ett störreprotein, prokollagen
(1).
Avspjälkning av relativt stora propeptiddelarfrån båda än–
darna av kollagenmolekylen äger rum
i
extracellulärrum–
met och är en förutsättning för normal kollagenfiberbild-
Klinisk kemi
i
Norden 4, 1991
:x
ning. Propeptiderna, somförekommer
i
blodet (4), avspeg–
lar kollagendeponeringens hastighet. Vid nedbrytningen av
kollagenfibrer uppstår små, men ändå immunologiskt akti–
vafragment (3), vilkas koncentration
i
blodet (4) avspeglar
nedbrytningshastigheten.
3
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...28
Powered by FlippingBook