Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 6

metoder finns nuförtiden i allmänt bruk: de ra–
dioimmunologiska bestämningarna för den
karboxyterminala propeptiden av typ I prokol–
lagen (PICP) och för den aminoterminala pro–
peptiden av typ III prokollagen (PIIINP).
P/CP.
PICP avspjälkes från typ I prokollagen
efter-att detta har utsöndrats från cellerna. Ef–
tersom största delen av typ I kollagen, som är
organismens vanligaste, förekommer i minerali–
serad benvävnad, avspeglar PICP i blodet hu–
vudsakligen kollagendeponeringen i skelettet.
För detta finns två slags bevis. För det första: I
lymfan som dräneras via ductus thoracicus är
PICP-koncentrationen inte högre än i blodet
och blodets koncentration ändras inte om lym–
faflödet stoppas eller startas igen (3). För det
andra: Det finns en positiv korrelation mellan
PICP-koncentrationen i serum och den histo–
morfometriskt bestämda eller från kalciumki–
netiken beräknade benbildningshastigheten vid
metaboliska bensjukdomar (EF Eriksen et al,
skall publiceras).
Hos barn är PICP-koncentrationen avsevärt
högre än hos vuxna och avspeglar tillväxten (4).
Lyckad tillväxthormonbehandling höjer kon–
centrationen långt före ökad tillväxthastighet
kan observeras (4).
Serumantigenet som reagerar vid PICP–
bestämningen har samma storlek som det pro–
tein, som framställts från prokollagen genom
behandling med enzymet kollagenas (5). Två
grupper har beskrivit radioimmunmetoder för
PICP (5,6). Den nyare metoden är också till–
gänglig kommersiellt. Metoden är titrabel, allt–
så beter sig standarden och biologiska prov på
samma sätt i metoden.
PICP kan tas upp av endatelcellerna i levern,
som har specifika membranreceptorer t.ex. för–
mannoshaltiga glykoproteiner (7). Alla tre po–
lypeptidkedjorna i PICP bär en "high-manno–
SP"
kolhydratkedja.
Användningsområden för PICP-bestämning–
en ges i Tabell
l.
PIIINP.
Den aminoterminala propeptiden av
typ III prokollagen kan frigöras under syntesen
4
Tabell
l.
Indikationer för PICP-bestämning i
serum
- tillväxthormonbehandling (4)
- metaboliska bensjukdomar (18)
PICP avspeglar benbildningshastigheten,
t ex vid systemisk kortikosteroidbehandling
(Oikarinen et al., skall publiceras)
- osteoblastiska metastaser (Elomaa et al.,
skall publiceras)
av typ III kollagen, just som förhållandet är för
PICP. Den tycks dock stanna kvar i en viss del
av typ III kollagenmolekylerna. Sådana mole–
kyler finns på yttre ytan av typ III kollagenfib–
rer och kan reglera deras tillväxt (8). Detta bety–
der, att PIIINP i blodet i princip kan härstam–
ma från både syntes och nedbrytning av typ III
kollagen. Troligen varierar andelen av dessa
processer i olika kliniska situationer.
Flera radioimmunmetoder för PIIINP har
publicerats (2); för närvarande säljs kit av två
diagnostika-firmor. Det har varit ett allmänt
problem vid PIIINP-metoderna, att serumpro–
ven inte reagerar med samma affinitet som stan–
darden. Orsaken är, att det finns flera PIIINP–
antigenformer i serum och en del av dem har
minskad antigenaktivitet (9). En av de allmänt
tillgängliga metoderna (PillP-IRMA) synes
mäta också sådana nedbrytningsfragment av
PIIINP, medan den andra (PIIINP-RIA) är
specifik för former, som är lika stora som eller
större än standard-PiliNP-antigenet (10).
"Intakt" PIIINP och större PIIINP-former i
blodet tas upp av endatelcellerna i levern, som
bär en specifik PIIINP-receptor
(ll).
Upptags–
funktionen störs vid terminal leversjukdom,
med en dramatiskt ökande PIIINP-koncentra–
tion
i
serum som resultat. Ett sådant fynd tolka–
des tidigare som ett tecken på pågående kolla–
gensyntes i levern. En lyckad levertransplanta–
tion normaliserar PIIINP-värdet snabbt (12).
De små PIIINP-relaterade fragment som några
metoder också mäter elimineras från blodet av
njurarna (13).
Typ III kollagen förekommer, vanligen till–
sammans med typ l, i den extracellulära matrix-
Klinisk kemi
i
Norden 4, 199/
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...28
Powered by FlippingBook