Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 18

Kurser
Hematologi med hovedvekt på morfologien.
Kurset skal gi deltagerne innf0ring i fremgangsmåte
og 0velse i tolkning av blod- og benmargsuttstryk ved
primrere blodsykdommer, og tilstander med sekun-
drere blodforandringer.
'
Tid: 9-13 mars 1992
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Påmeldingsfrist: 1/2-92
Separasjon av proteiner
Kurset skal gi deltagerne en innf0ring i preparativ og
analytisk separasjon av proteiner.
Tid: 16-20 mars 1992
Sted: Folkehelsa, Oslo
Påmeldingsfrist: 10/2-92
Medisinsk elektronikk.
Kurset skal gi en innf0ring i elementrere elektronikk–
begreper av betydning for medisinske prosedyrer.
Tid: 16-19 mars l992
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Påmeldingsfrist: 112-92
Grunnkurs i endokrinologi.
Kurset skal gi kjennskap til de mest alrninnelige en–
dokrinologiske probierner og hvordan disse skal
hånteres.
Tid: 23-28 mars 1992
Sted: Aker sykehus, Oslo
Påmeldingsfrist: 10/l-92
Celleseparering og subcelloirer fraksjonering.
Tid: 30 mars-2 april1992
Sted: Institutt for Ernreringsforskning, Oslo
Påmeldingsfrist: 1/3-92
Bruk av flow cytometri i medisinsk forskning og di–
agnostikk.
Kurset omfatter innf0ring i prinsippene for flow–
metri, bruk av flowcytometer, praktisk opplrering og
preparering og farging av cellepmver.
Tid: 7-9 april1992
Sted: Det Norske Radiumhospital, Oslo
Påmeldingsfrist: 1/3-92
Medisinsk immunologi. Praktisk immunologisk dia–
gnostikk.
Tid: 5-8 oktober 1992
Sted: Oslo Sanitetsforenings Reumatismesykehus,
Oslo
Påmeldingsfrist: 10/9-9!
Nordisk kurs i transplantasjonsimmunologi.
Kurset skal gi en innf0ring i transplantasjonsimmu–
nologi, samt praktisk opplrering i en dellaboratorie–
metoder som brukes innen fagområdet.
16
Tid: 12-16 oktober 1992
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Påmeldingsfrist: 7/9-92
Nuklerermedisin. Endokrinologi, skjelett, onkologi,
gastroenterologi og renal diagnostikk.
Tid: 2-4 november 1992
Sted: Haukeland sykehus, Bergen
Påmeldingsfrist: 1/10-92
Blodsykdommer.
Teoretisk gjennomgang av blodsykdommer srerlig
med henblikk på diagnostikk og vurdering av blod–
og benmargsutstryk.
Tid: 28-30 oktober 1992
Sted: Haukeland sykehus, Bergen
Påmeldingsfrist: 119-92
Genteknologiske metoder for medisinsk laboratorie–
diagnostikk.
Kurset er heregnet på spesialistkandidater i laborato–
riemedisinske fag.
Tid: 16-20 mars 1992
Sted: Universitetet i 'Irondheim, Trondheim
Påmeldingsfrist: 10/2-92
Hematologisk diagnostikk og behandling.
Kurset er heregnet på indremedisinsere, onkologer,
pediatere, immunologer klinisk kjernikere, patologer
og reumatologer.
Tid: 16-19 november 1992
Sted: Regionssykehuset i Trondheim, 'Irondheim
Påmeldingsfrist: 15/10-92
Pediatrisk hematologi.
Kurset er heregnet på indremedisinsere, onkologer,
pediatere, immunologer klinisk kjemikere, patologer
og reumatologer.
Tid: 7-ll desember 1992
Sted: Regionssykehuset i Trondheim, 'Irondheim
Påmeldingsfrist: 118-92
Blodsykdommer - problemer og ny erkjennelse.
Kurset er heregnet på almenpraktikere, indremedisi–
nere og barenleger.
Tid: 19-20 mars 1992
Sted: Regionssykehuset i Troms0, Troms0
Påmeldingsfrist: 3/2-92
Medisinske aspekter ved bruk av kjemefysisk tekno–
logi - sivilt og militrert.
Biologiske, medisinske, psykologiske og sosiologiske
konsekvenser av bruk av atombomber.
Tid: 8-10 april 1992
Sted: Universitetet i lroms0, Troms0
Påmeldingsfrist: 1/2-92
Klinisk kemi
i
Norden 4, 1991
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,...28
Powered by FlippingBook