Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 47

47
Klinisk Biokemi i Norden
Danmark
Overlæge Linda Hilsted
Klinisk biokemisk afd. KB
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Telefon: +45 35 45 20 16
Telefax: +45 35 45 28 80
E-mail: linda.hilsted@rh.regionh.dk
Finland
Sjukhuskemist Henrik Alfthan
Helsingfors Universitetscentral­sjukhus
HUSLAB
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
FIN-00290 Helsingfors
Telefon: +358 50 4271 457
Telefax: +358 9 471 74806
E-mail: henrik.alfthan@hus.fi
Norge
Overlege Kristin Moberg Aakre
Laboratorium for klinisk biokjemi
Haukeland Universitetssykehus
N-5020 Bergen
Telefon: +47 5597 3188
Telefax: +47 5597 5976
E-mail:
kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no
Sverige
Professor Anders Larsson
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85 Uppsala
Telefon: +46 18 6114271
Telefax: +46 18 552562
E-mail: anders.larsson@akademiska.se
Island
Överläkare Ingunn Þorsteinsdóttir
Department of Clinical Biochemistry
Landspitali - University
Hospital Hringbraut
IS-101 Reykjavik
Telefon: +354 543 5033
Telefax: +354 543 5539
E-mail: ingunnth@landspitali.is
Sverige
Docent Per Simonsson
Klinisk kemi Skåne
Skånes Universitetssjukhus
SE-205 02 Malmö
Telefon: +46 4033 1459
E-mail: per.simonsson@med.lu.se
NFKK
Medicinsk direktør
Jarkko Ihalainen
Oy Medix Laboratorier Ab
Knektbrogränden 1
FIN-02630 Esbo
Telefon: +358 9 5256259
Telefax: +358 9 5256255
E-mail: jarkko.ihalainen@medix.fi
Redaktionskomitén for
Klinisk Biokemi i Norden:
Hovedredaktør: Per Simonsson · Tryk: Clausen Offset
Bidrag til Klinisk Biokemi i Norden sendes i elek-
tronisk versjon til den nasjonale redaktøren som
er angitt ovenfor. Formen på manuskriptet skal
være som be­skrevet i Vancouver-aftalen (http://
www.etikkom.no/­NEM/REK/vancouv.htm).
Meddel­elser og korte innlegg skrives fortløpende,
mens lengre artikler med fordel bør inndeles i
avsnitt med en kort overskrift. Tabeller skrives på
eget ark sammen med en tekst som gjør tabellen
selvforklarende.
Figurer skal være av teknisk god kvalitet med
tekst og symboler store nok til at figuren tåler
forminskning. Til hver figur skal det finnes en
forklarende tekst. Tabeller og figurer sendes i
elektronisk form.
Litteraturhenvisninger nummereres i den rek-
kefølge de angis i manuskript-teksten og skrives
som i følgende eksempel (Vancouver-stil):
Sandberg S, Christensen NB, Thue G, Lund
PK. Performance of dry-chemistry instruments
in primary health-care. Scand J Clin Lab Invest
1989; 49: 483-8
Det faglige innhold i de innsendte manu-
skripter vil ikke bli vurdert med referee-system.
Redaksjonsko­miteen vurderer imidlertid alle
manuskripter innholdsmessig og redaksjonelt og
foreslår eventuelle endringer.
Til manuskriptforfattere
i n f ormat i on
NFKK har som oppgave å arbeide for utviklingen av det nordisk samarbeide innen klinisk kjemi med spesiell fokus på forskning, faglig
utvikling og utdanning. Den består av medlemmene i de vitenskapelige foreningene for klinisk kjemi i Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige. Aktiviteten i NFKK foregår i like arbeidsgrupper og komiteer. Foreningen har det vitenskabelige ansvar for Scandinavian Jour-
nal of Labo­ratory and Clinical Investigation (SJCLI), har ansvar for utgivelse av Klinisk Biokemi i Norden, og står bak arrangering av de
nordiske kongresser i klinisk kjemi.
Det nåværende styre består av Nete Hornung (Randers), Henrik Jørgensen (Bispebjerg), Tuula Metso (Helsingfors), Harri Laitinen
(Helsingfors), Elin Olafdóttir (Reykjavik), Ingunn Þorsteinsdóttir (Reykjavik), Lars Eikvar (Oslo), Johan Bjerner (Oslo), Per Simons-
son (Malmö), Per Bjellerup (Västerås).
Ordförande: Jarkko Ihalainen. Sekreterare: Pamela Edgren (Helsingfors).
Nordisk Forening for Klinisk Kemi (NFKK)
Se også KBN’s hjemmeside: www.kkno.org
Klinisk Biokemi i
Nordens redaktion 2010:
Linda Hilsted, Kristin Aakre, Per Simonsson,
Palle Wang, Henrik Alfthan, Ingunn
Þorsteinsdóttir, Anders Larsson.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48
Powered by FlippingBook