Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 6, 1994 - page 8

Nordiskt samarbete inom
specialistutbildningen i Klinisk kemi
Specialistutbildningen inom klinisk kemi står inför
mänga förändringar pä grund av både utomstäende
tryck och substansförändringar inom specialiteten.
Vi måste anpassa oss och skaffa oss nya kunskaper,
samtidigt som vi måste minska engagemanget i en
del traditionella sektorer, som numera kräver allt
mindre akademisk uppmärksamhet .Vi har alla
sett, hur dessa förändringar konkretiseras i de var–
dagliga uppgifterna. sjukhuslaboratoriearbetet har
genomgått flera välkända omvandlingar tack vare
nya tekniska landvinningar. Samtidigt som den
nya tekniken har
erbjudi~
oss högklassig automa–
tion och databehandling, har grundforskningen ä
sin sida utvecklat helt ·nya subspecialiteter som
laboratorieläkarna måste behärska, för att kunna
tillämpa de nya kunskaperna pä kliniska frågeställ–
ningar. Det redan klassiska exemplet i detta sam–
manhang är molekylärbiologin. De ovan beskrivna
tryckenhar lett till, att vi börvaraalltsmidigareoch
beredda att anpassa oss för att kunna möta både nya
biomedicinska och nya teknologiska krav.
Utom de teknologiska och biomedicinska fakto–
rerna är de ekonomiska realiteterna en tredje om–
ständighet, som pressar oss till att genomföra nya
modifikationer i vårt arbete och därmed också i
utbildningen. Dessa är bekanta för oss alla, och
består både av allt minskande resurser och av "köp
och sälj"-filosofin inom både sjukvärden och un–
dervisningen. Som känt ställs det allt hårdare krav
på effektivitet med allt minskande resurser.
Ovan beskrivna omständigheter har naturligtvis
påverkat alla medicinska specialiteter men drabbar
kanske mest små specialiteter, såsom klinisk kemi.
Som en följd av allt detta har det uppstått en ide
om ett tätare nordiskt samarbete inom specialist–
utbildningen i klinisk kemi. Därför utnämnde Nor–
disk Förening för Klinisk Kemi (NFKK) en ar–
betsgrupp, som har till uppgift att föreslå åtgärder
för ett utvidgat samarbete i utbildningsfrågor. Ar–
betsgruppen består av en medlem från varje nor–
diskt land:
Axel Brock frän Danmark
Elin Olafsdottir från Island
6
Aarno Palotie frän Finland
Elvar Theodorsson frän Sverige (ordförande)
Rune Ulvik frän Norge
Uppgiften är att utarbeta ett förslag till NFKK
före sommaren 1994.
Arbetsgruppen träffades på Arlanda den 6 okto–
ber 1993 ochbörjade medatt kartlägga utbildnings–
situationen i samtliga nordiska länder. Som väntat,
var principerna i alla dessa länder mycket lika.
Enda undantaget var Island, som inte har en egen
systematisk utbildning, utan får sina specialister
utbildade utomlands. Tack vare den redan nu
rädande likheten i skolningen, finns det en utmärkt
grund för en vidareutveckling av det nordiska sam–
arbetet. Arbetsgruppenvar högst enig om samarbe–
tets nödvändighet och möjligheter.
En speciell fråga utgör de teoretiska kurser, som
krävs i specialistutbildningen. För en liten specia–
litet som klinisk kemi, är det ofta svårt att erbjuda
ändamålsenliga och samtidigt högklassiga kurser
för ett fåtal läkare. Därför dök iden upp om att
Sverige, Norge, Danmark ocn Finland alla, skulle
organisera en kurs per är. Deltagarna skulle vara
läkare från alla de nordiska länderna. Varje land
skulle vara berett att rotera två kurser, dvs. samma
kurs organiseras vartannat år. På så sätt skulle det
uppstä en panel av åtta nordiska kurser, som roterar
under en två-ärsperiod.
För att kunna genomföra förslaget behöver en
hel del detaljer utredas. Till dessa detaljer hör valet
av specifika ämnen samt hur ämnena fördelas mel–
lan länderna. Som arbetsgruppen nu ser det, verkar
det som om projektet kan genomföras utan större
ekonomiska svårigheter. Som helhet kan det till
och med vara förmånligare att organisera gemen–
samma kurser än att varje land organiserar samma
kurser separat för endast ett fåtal studerande.
En annan ide skulle vara utbyte av läkare i form
av kortvariga besök vid några nordiska sjukhus–
laboratorier, som möjligtvis har speciellt utmärkt
sig inom någon subspecialitet
Arbetsgruppen lämnar sin rapport i början på
sommaren, och före det är goda räd välkomna.
Klinisk Umi
i
Norden l, 1994
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook