Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 6, 1994 - page 10

KLINISK KEMI I NORDEN (KKN)
- medlemsblad för NFKK
Riktlinjer för verksamheten
Syfte
Att sprida kunskap om olika aktiviteter inom Nord–
isk Förening för Klinisk Kemi (NFKK), att infor–
mera i frågor av samnordiskt intresse, samt att bidra
till ökat utbyte och kontakt mellan kliniska kemis–
ter i de nordiska länderna.
Profil
KKN
är
en medlemstidskrift för NFKK. Tidskrif–
ten innehåller artiklar av intresse för organisatio–
nen såsom debattinlägg, vetenskapliga artiklar, samt
professionell och facklig information om den kli–
niskt-kemiska verksamheten i de nordiska län–
derna. Huvudspråken i tidskriften är skandina–
viska.
Ledning
NFKKs styrelse utser en huvudredaktör, som har
huvudansvaret för tidskriftens verksamhet. Huvud–
redaktören väljes på 3 år med möjlighet till omval.
Huvudredaktören
är
ansvarig inför styrelsen och
bör adjungeras till styrelsens möten.
Huvudredaktören är ordförande i en redaktion
bestående av ordföranden i NFKK:s styrelse samt
en redaktör från vardera av de fem nordiska fören–
ingarna. Dessa redaktörer utses av sina respektive
styrelser och har en mandattid på 3 år med möjlig–
het till omval. Vid val av redaktörer bör man
eftersträva lämplig balans mellan förnyelse och
kontinuitet.
Det åligger huvudredaktören att senast 2 måna–
der före nästa nordiska kongress inlämna en redo-
8
görelse för KKN till NFKKs styrelse.
NFKKs ordförande är ansvarigutgivare för KKN.
Ekonomi
Tidskriften tillställs medlemmarna gratis.
Tidskriften skall i princip vara självfinansie–
rande genom annonser och bidrag. Ytterst är NFKK
och dess styrelse ansvarig för tidskriftens ekonomi.
Huvudredaktören upprättar inför varje år ett för–
slag till budget, som behandlas och fastställes i
NFKKs styrelse. Budgetåret omfattar perioden
l
juni till 31 maj .
Tidskriftens medel förvaltas på postgirokonto,
med huvudredaktören ochNFKKs sekreterare som
firmatecknare var för sig.
Huvudredaktören upprättar separata räkenska–
per, som årligen granskas av två revisorer, vilka
utsetts av NFKKs styrelse.
Kansli och arkiv
Kansli upprättas där huvudredaktören så bestäm–
mer. Huvudredaktören ombesörjer att tidskriftens
handlingar arkiveras på lämpligt sätt.
Utgivning och distribution
Tidskriften utkommer med minst 4 nummer per år.
Från kansliet sändes tidskriften till de fem nordiska
föreningarnas kansli, som ombesörjer vidare distri–
bution till de enskilda medlemmarna.
Fastställt vid NFKKs styrelsemöte och KKNs
redaktionsmöte i Köpenhamn 93 09
17-
93 09
18
KlinisA
kemi
i
NortUn l, 1994
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook