Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 5

KliniskKemi i Norden
Nummer
2,
volym 9, 1997
REDAKTIONELLT
Så här inför sommaren vill jag gärna bidra med
litet sommarlektyr. Härkommer rykande färskt från
tryckeriet nästa nummer av KKN. Glädjande nog
har vi flera debattartiklar; allt fler börjar upptäcka
att det finns anledning och möjlighet att framföra
sina åsikter i KKN.
En fallbeskrivning, en artikel om ett sjukhus–
laboratorium och en teknikartikel fyller på inne–
hållet. Det är glädjande att ett sjukhuslaboratorium
utanför universitetssfärenpresenterar sig. Skall inte
just du presenteraditt laboratorium som det nästa?
Vid vårt senaste möte inom redaktionskommitten
beslöt vi att söka få fram artiklar om nya tekniker,
'
som är på väg in till våra laboratorier. Här kom–
mer den första:om PCR-tekniker. Vi hoppas och
räknar med en fortsättning.
Vår käre ordförande bidrar däremot inte med
den sedvanliga artikeln "Nytt fra styret". Han be–
finner signämligen påen forskningssejour iDijon,
i franska bourgognedistriktet Det är honom väl
unt. Hoppas ni har det bra också i era distrikt.
Bästa sommarhälsningar
Kristoffer Hellsing
Fallbeskrivning
o
Ansvarig: Göran Lindstedt, Göteborg, fax +4631 41 89 94
Sen diagnos av ärftligmedullär thyreoidea–
cancera
LARS-ERIKTISELL,
1
SVANTEJANSSON,
1
OLANILSSON,
2
PER-ARNELUNDBERG,
3
GÖRAN LINDSTEDT
3
1
lnstitutionen för de kirurgiska disciplinerna (Avdelningen för kirurgi),
2
lnstitutionen för laboratorie–
medicin (Avdelningen för patologi),
3
lnstitutionen för laboratoriemedicin (Avdelningen för kliniskkemi
och transfusionsmedicin),GöteborgsUniversitet, SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, 413 45Göteborg.
Sammanfattning
Introduktionen avkakitoninmätning isjukvår–
den i början av 1970-taletmöjliggjorde tidiga–
re diagnos och operation av patientermed ärft–
lig medullär thyreoideacancer. Dessförinnan
sattesdiagnosen sent och 10-årsmortalitetenvar
såhög som50%. Vi belyserden fOrbättrade dia–
gnostiken mot bakgrunden av ett fall - det oss
veterligt först beskrivna fallet avmedullär thy–
reoideacancermed ektopisktCushing-syndrom
- vars fullständiga diagnos sattes först efter 30
år. Den förbättrade hormonella diagnostiken
har lett till ökade möjligheter för tidigt insatt
kirurgisk behandling, bl a vid recidiv, ochmor–
taliteten i sjukdomen har minskat. Den nya
möjligheten med genetisk diagnos - påvisande
" Sammanfattning av Grand Rounds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 19 september 1996.
Klinisk Kemi
i
Norden
2.
1997
35
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook