Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 6

av mutationer i RET-genen på kromosom 10
associerade med familjär förekomst av denna
cancersjukdom - och operation innan sjukdo–
men manifesterat sig kommer att ytterligare
minska morbiditeten och mortalitetsrisken i
sjukdomen, liksom den oro och ovisshet som
individerna i en MEN 2-släkt fått leva med i
många år innanman kunnat avgöra om de har
den genetiska defekten eller ej.
Fallbeskrivning
År 1957utreddeHökfeldt,SjögrenochFalkheden
enpatientmed thyreoideacancerochCushing-syn–
drom
(1).
Detta fall ochdet som samtidigtbeskrevs
av Dyson (2) är oss veterligt de först beskrivna
fallen med denna ovanliga kombination. Patien–
ten, en 31-årig kvinna, hade haft sköldkörtelför–
storing, "knöl på halsen", sedan 2 år. Hon opere–
rades för denna i maj 1957. Patologisk-anatomisk
undersökningvisadeanaplastiskcancer.Patientens
Cushing-syndromdiagnosticeradesunderdenpost–
operativa uppföljningen och tillskrevs ektopisk
bildning avACTH. Detta föranledde bilateral ad–
renalektomi hösten 1957. Patologisk-anatomisk
undersökning visade bilateral kortikal hyperplasi
och ett misstänkt feokromocytom. Som "bifynd"
fann man utbredda levermetastaser från thyreoi–
deacancern.Den tredje postoperativa veckan dog
patienten på grund av bilaterala pneumonier.
Den histologiska och kliniska bilden vid med–
ullär thyreoideacancerbeskrevs först 1959 (3), dvs
2år efter operationen av vår patient.Williams och
medarbetare (4) visade 1968 att när Cushing-syn–
drom förekommer hos patienter med thyreoidea–
cancer är det frågan ommedullär thyreoideacan–
cer.
I
deras material ingick även vår patient, som
därigenom efter 11 år fått rätt diagnos vad avser
tumörens natur.
År 1987 opererades en systerdotter till proban–
den förmedullär thyreoideacancer och feokromo–
cytom. Härmed förstod man att det förelåg en fa–
miljär benägenhet för cancer som led i multipel
endokrin neoplasi (MEN) typ 2A ("Sipple-syn–
drom").Senareharytterligare en systerdotterope–
rerats för båda tumörerna, och även dennas dotter
har opererats för medullär thyreoideacancer. År
1996kundevi påvisaattdedrabbade individerna iden–
na familj har en mutation i RET-protoonkogenen,
TGC---+GGC- utbyte i kodon634 (cystein--->glycin).
36
Sammanfattningsvis
fastställdes 30 år efter den
ursprungliga rapporten att patienten hade medul–
lär thyreoideacancer som delfenomen i ett here–
ditärt MEN 2A-syndrom.Ytterligare ett decenni–
um senarepåvisadesdenna familjsmutation i
RET–
genenmed en förMEN 2A känd lokalisation.
Medullär thyreoideacancer: funktionella
aspekter
Medullär thyreoideacancer är en neuroendokrin
tumör utgående från thyreoideasC-celler.Liksom
andra neuroendokrina tumörer bildar den ett fler–
tal peptider och aminer. Ektopiskt kortikatropin
(ACTH)-syndrom förekommer i 4% (5 individer)
av vårt material av ca 120patientermedmedullär
thyreoideacancer.
Medullär thyreoideacancer: patologisk-anato–
miska aspekter
Klassifikation av thyreoideatumörer.
Primära thy–
reoideatumörer kan utgå från såväl follikelepitel
och C-celler som stroma och lyrufoida celler. De
vanligaste typerna av thyreoidea tumörer anges i
Tabell l .Medullär thyreoideacancer svarar för cir–
ka lO% av de maligna thyreoideatumörerna (5).
Tabell
l.
Klassifikation av
thyreoideatumörer"
Benigna tumörer
• foBikulära adenom
Maligna tumörer
papillär thyreoideacancer
follikulär thyreoideacancer
medullär thyreoideacancer
intermediärthyreoideacancer
lågt differentierad thyreoideacancer
anaplastisk cancer
sarkom
maligna lymfom
metastatisk tumör
aModifierad efter ref 6.
Klinisk Kemi
i
Norden
2,
1997
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook