Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 5, 1993 - page 11

kommitteerna, bidragit till att generera Nord–
kemprojekt. Vi menar att ett mera öppet ansök–
ningsförfarande (med lämplig specificering av
aktuella forskningsområden) har förutsätt–
ningar att öka antalet möjliga projekt.
NFKKs klinik- och metodkommitteer har
också bedömt ansökningar om medel för
Nordkem-projekt. Vissa skillnader i totalbe–
dömningarna från NFKKs och Nordkems sida
kan förutses - och har inte sällan förekommit
- eftersom Nordkems funktion snarast är att
likna vid sektorsorganens, d v s att finansiera
projekt där praktisk tillämpbarhet av resultaten
är viktig. Vi menar att Nordkem, i de allra flesta
fall, själv besitter den kompetens som behövs
för att bedöma projektansökningar.
Nordkem har haft stor betydelse genom sitt
stöd till projekt som varit mycket viktiga för ut–
vecklingen av klinisk kemi i Norden. Nordkem
har nu signalerat att man i fortsättningen kom–
mer att engagera sig inte bara inom klinsk kemi
utan även inom andra laboratorieverksamheter.
Detta kommer givetvis att få konsekvenser även
för NFKKs aktiviteter.
För det fortsatta samarbetet med Nordkem
föreslår vi följande riktlinjer. Nordkem utan–
nonserar sina medel, t ex i KKN, med önskvär–
da specifikationer, för ansökan från enstaka
forskare eller forskargrupper om finansiellt
stöd. NFKK kan vid behov engageras förveten–
skaplig bedömning av ansökan. Vissa projekt
resulterar i förslag till nordiska rekommenda–
tioner, som liksom tidigare bedöms i NFKKs
styrelse. Denna arbetsfördelning torde ligga i
linje med Nordkems egna intentioner.
Ekonomi
Reykjavik beslöt man att höja avgiften till5 SFr
per medlem.) Detta ger intäkter på ca 25-
30.000 NKr.
Denna mera omfattande ekonomi fordrar att
föreningens räkensk(\per i fortsättningen un–
derkastas revision.
NFKKs styrelse och arbetsformer
För att effektivisera styrelsens arbete föreslår vi
vissa förändringar i styrelsens storlek och i till–
sättningsförfarande och mandatperioder för le–
damöterna.
Varje land bör representeras av två (nu tre)
styrelsemedlemmar. Ordföranden måste inte
med nödvändighet komma från det land som
organiserar nästa kongress. sekreteraren (kas–
sören) väljs av ordföranden och har inte rösträtt
i styrelsen. Mandatperioderna justeras, genom–
gående i riktning mot tre år.
Vi anser att man med ett mindre antal styrel–
semedlemmar kan effektivisera styrelsens arbe–
te och minska kostnaderna för styrelsemöten
utan att äventyra representativiteten. Att för–
länga ordförandens mandatperiod ökar konti–
nuiteten i arbetet. sekreterare/kassörens arbete
kommer att bli mera aktivt och närhet till styrel–
sens ordförande är därför viktig. Ordföranden i
de nationella föreningarna ingår i NFKKs sty–
relse under sina resp mandatperioder för att
säkra förankringen i de nationella föreningar–
na. För övriga ledamöter bedömer vi tre år vara
en lämplig kompromiss för att uppnå bästa
kontinuitet, engagemang och förnyelse.
Det skall inte finnas några stående arbetsut–
skott. Tidsmässigt begränsade arbetsgrupper
med definierade mandat utses vid behov.
För att kunna driva föreningens huvudfrågor
För arbetsgruppen
fordras en mera stabil ekononomi. NFKKs in-
komster kommer nu framför allt från två källor: Peter Nilsson-Ehle
- de nordiska kongresserna (50.000 NKR eller sammankallande
400Jo
av vinsten från en kongress ska gå till
NFKK).
- medlemsavgifter (de nationella föreningarna
har hittills betalt l SFr per medlem till NFKK. I
Klinisk kemi
i
Norden 2. 1993
Isleifur Olafsson
sekreterare
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32
Powered by FlippingBook