Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 5, 1993 - page 6

Fallbeskrivning: Fall av "terapiresistent epilepsi"
forts från sid 3
Epilepsi är en klinisk diagnos där objektiv och sub–
jektiv anfallsanamnes tillmäts den största bety–
delse även om EEG och neuroradiologisk utred–
ning är av stor vikt. Differentialdiagnostiska över–
väganden vid attacker av medvetandestörning
Etiologi
Vasovagalsyncope, psykogenes
Epilepsi
Kardiell
- arytmier
- - aortastenos
innefattar många olika tillstånd. Nedanstående
översiktliga tabell, som redovisar slutlig diagnos i
ett material av 198 patienter vilka utretts på grund
av akut medvetandestörning
(1),
kan ge en viss
uppfattning om fördelningen .
Frekvens
40%
29%
-a~ffi
8%
Metabolisk/drogbetingad
- hypo- eller hyperglykemi
- svår sjukdom av lever, njurar el av
elektrolytomsättningen
- akut porfyri
- aminproducerande apudom (ex feokromocytom)
- intoxikation (alkohol, andra droger)
7
%
Övrig neurologisk
-- fokal cerebral ischemi
(TIA,
migrän)
- - narkolepsi
·- ar.dra
3%
~j!;änd
13
%
/lur vill Du lägga upp den biokemiska utredningen?
forts sid 16
4
Klinisk kemi
i
Norden 2, 1993
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook