Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 27, 2015 - page 11

Klinisk Biokemi i Norden · 1 2015
 | 11
Denne har flere årsaker. Siden pasienter med nyresyk-
dom vanligvis har kronisk forhøyde cTn verdier kan
man kun bruke den delen av det biokjemiske kriteriet
som inkluderer cTn endringer. Dette kriteriet har lav
spesifisitet av flere ulike grunner. For det første finnes
naturlige svingninger i cTn konsentrasjoner hos friske
og klinisk stabile pasienter. Disse skyldes analytisk
og biologisk variasjon. Nyere data fra Haukeland
universitetssjukehus tyder på at disse variasjonene,
spesielt for cTnI, kan overlappe med den endringen
(20%) som ESC foreslår som diagnostisk kriterium for
pasienter med kronisk forhøyede troponinverdier (6).
Nyere data tyder også på at spesielt hs-cTnT kan ha
en betydelig døgnvariasjon, se figur 1 (6, 10). Videre
vil svært mange ikke kardielle akutt tilstander gi
lignende hs-cTn forandringer som dem man ser ved
akutt koronarsykdom. En nylig svensk studie viste
at troponinverdier hos akutt innlagte pasienter uten
akutt myokard iskemi varierte fra 47-92%, noe som
klart overstiger det man kan se hos mange infrakt-
pasienter. Kun en studie har sammenlignet hvilke
endringer man kan se i cTnT konsentrasjoner hos
nyresyke pasienter som lider av akutt koronarsyn-
drom versus nyresyke innlagt med en med annen
akutt tilstand (11), og de fant at det var liten forskjell
på deltaverdiene.
Figur 1. Figuren viser at gjennomsnittlig
hs-cTnT konsentrasjonene hos dialysepa-
sienter (n=19) i tidsrommet 08.30 til 14.30
faller med hhv 6% (A) på en dag det ikke
gis dialysebehandling og at tilsvarende fall
for friske kontrollpersoner i samme tids-
rom er ca. 10% (B). De loddrette linjene
angir konfidensintervallet for gjennom-
snittsverdiene. Dette funnet tyder på at
cTnT konsentrasjoner har døgnvariasjon.
Funnet er bekreftet i en annen studie
(10). Figurene er trykket med tillatelse fra
Clinical Chemistry.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52
Powered by FlippingBook