Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 25, 2013 - page 7

Klinisk Biokemi i Norden · 2 2013
 | 7
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
Nu våras det ännu en gång i våra nordliga trakter. Det
är med glädje jag följer hur dagen blir stegvis längre här
på 64 grader nordlig riktning. Dagen här fortsätter att
bli längre tills vi har ljus nästan dygnet runt.
Nordisk förening for klinisk kemi (NFKK) hade ett
styrelsemöte i Köpenhamn nyligen. På mötet besluta-
des att för fjärde gången ekonomisk stödja kursen om
vetenskaplig skrivande i Finse i Norge (se information
i tidskriften). Kursen finansieras även av Scandina-
vian Journal of Clinical and Laboratory Investigation
(SJCLI). Kursledare är Tor-Arne Hagve och lärare på
kursen är redaktionsmedlemmar i SJCLI. Målgrup-
Foto: Henrik Alfthan.
pen för kursen är yngre medarbetare inom klinisk
biokemi verksamma i Norden och deltagarna behöver
vara medlemmar i någon av de nordiska föreningarna
i klinisk kemi.
Målsättningen med kursen är att öka förståelsen av
hur viktigt det är att skriva vetenskapliga artiklar och
att träna deltagarna i att skriva vetenskapliga artiklar.
Undervisningen är en blandning av föreläsningar
och praktiskt arbete, slutresultatet är skrivning av en
gemensam artikel. Gensvaret från deltagarna på tidi-
gare kurser har överlag varit mycket positivt. Förutom
den vetenskapliga delen på kursen ger deltagande på
kursen en möjlighet att lära känna kollegor från hela
Norden. Jag uppmuntrar verkligen de yngre kollegorna
att ansöka till kursen.
Nete Hornung, överläkare i Randers, leder en
arbetsgrupp tillsatt av NFKK om gemensamma kur-
ser för yngre läkare under utbildning. I gruppen ingår
förutom Nete också Kristin Lilleholt (Norge), Holger
Jon Møller (Danmark), Kristina Hotakainen (Finland)
och Christian Löwbeer (Sverige). Gruppen har träffats
en gång och diskuterat olika möjligheter till samarbete
över landsgränserna. Efter detta första möte blev slut-
satsen att det är en god idé att arrangera gemensamma
nordiska kurser. En viktig anledning är att alla goda
krafter i hela Norden bör utnyttjas i vår specialitet där
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52
Powered by FlippingBook