Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 25, 2013 - page 8

8 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 2 2013
Ny gemensam hemsida
för NFKK och KBN!
Vi har nu en ny och gemensam hemsida för
NFKK och dess tidskrift KBN. Med denna hop-
pas vi att alla kliniska kemister i Norden lättare
skall hålla sig uppdaterad över vad som händer
i föreningen och tidningen.
Adressen är
Två viktiga punkter lyfts fram: Nordiska kon-
gressen och de stipendier och priser som du kan
söka. Här kan du finna kontaktvägar till aktuell
styrelse och redaktion.
Gamla nummer av KBN finns upplagda med en
elegant layout. Närmare bläddrandets njutning
kan man inte komma i den digitala världen. Det
finns också en bra sökfunktion.
Välkommen till
vi är så få. Det har ibland varit svårt att få tillräckligt
antal läkare på kurserna i varje land och att hålla kur-
serna tillräckligt ofta. Möjligheten för läkare under
utbildning at delta i kurser som redan arrangeras över
landsgränser diskuterades på mötet, t.ex. för norska
läkare att delta i formella kurser i Danmark. För att
kunna utnyttja kurser i ett annat land än det egna lan-
det, måste kurserna godkännas av vederbörande myn-
digheter i de länder deltagarna kommer ifrån. Detta
behöver utredas närmare. Gruppen kommer att arbeta
vidare med frågan att samnytta kurser som redan finns
i de nordiska länderna och även möjligheten att ordna
gemensamma nordiska kurser.
Nästa nordiska kongress i klinisk kemi blir i Göte-
borg 16 -19 september 2014.
Jag önskar er alla en riktigt ljuvlig sommar och en
fin semester.
Foto: Henrik Alfthan.
XXXIV Nordic Congress in Clinical Chemistry
16-19 Sep 2014, Göteborg Sweden
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52
Powered by FlippingBook