Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1997 - page 9

Nordiska laboratorieläkarmöten
- Kongresser för Kliniskkemi ochKlinisk fysiologi
sammanställd av
JOHANKILLANDER
Den Nordiska Föreningen för Klinisk Kemi och
Klinisk Fysiologi startade 1946 som ett forum för
överläggningar om gemensamma problem. Dessa
ventilerades vid Laboratorieläkarmöten - eller
Nordiska kongresser för Klinisk kemi ochKlinisk
fysiologi.Här följer de dataommötena, som fram–
går av programmen. Terminologi och titlar är ori–
ginal. Programmens huvudpunkter ger en uppfatt–
ningom specialitetens ochmetodernas utveckling.
I en del fall har viktiga inledares namn angivits.
I Den första kongressen for laboratorielaeger
innenfor klinisk klinisk kjemi og klinisk fysio–
logi.
1946, 9-13maj , Finse. NO.
President: S.L.Sveinsson, Sekreterare: J.C.Lund.
Det första mötet och närmare bakgrund finns ut–
förligt rapporterat iKlin Kemi iNorden nr4, 1996.
Ett 30-tal deltagare.
Huvudornråden: Diskussion om samarbetsfor–
mer för klinsk kemiska och klinisk fysiologiska
laboratorier i de nordiska länderna, Hämoglobin–
bestämning och standardisering, Proteinbestäm–
ning i serum, plasma och urin samtAskorbinsyre–
bestämningar.
II Den nordiske forening for klinisk kemi og
klinisk fysiologi m0de
1947,20-24 juni,
Fan!~),
Esbjerg, DK.
Då diskuterades: Utformningen avThe Scandina–
vian Journal ofClinical and Laboratory Investiga–
tion, Fotoelektriskkolorimetri ,Kolesterolbestäm–
ningoch 17-ketosteroidbestämningmed bl a Sune
Bergström som inledare. För deltagarna gällde
noggranna regler för bensintilldelning under på–
gående ransonering.
III Det tredje nordiska laboratorieläkarmötet
1948, 24-26 juni, i Dals Ed, SE.
President: Jörgen Lehmann.
Klinisk Kemi
i
Norden Supplemem, /997
Beslöts utge SJCLImedMedicinskFysiologisk
Förening i Norge som utgivare och Svein Sveins–
son som redaktör. Man avhandlade: Blodets koa–
gulationmedP.Owren som inledare, Porfyrineroch
porfyribestämningmed J.Waldenström,T.Withoch
C.Rimington som inledare,Katjonbestämning, in–
ledare !.Holm-JensenochOleMalm, samt det kli–
nisk fysiologiska laboratoriets arbetsuppgifter, in–
ledare T.Sjöstrand.
IVNordisk förenings för klinisk kemi och kli–
nisk fysiologi IV kongress.
1950, 2-5 juli, Hotell Aulanko, Hämeen–
linna(Tavastehus). FIN.
President: GuidoTötterman,Generalsekretera–
re: RuthWegelius.63 aktivadeltagareoch 12med–
följande.
Huvudornråden: Arbets-EKG och hypoxiprov,
Fraktioneradbestämning av serumglobuliner (fäll–
ningsmetoder jämfördes med elektraforetiskt se–
parerade proteiner), Flarnfotometri och Bestäm–
ning av binjurebarksteroider
VDen femte nordiske kongress forKliniskkje–
mi ogKlinisk fysiologi.
1952, 27 juni-l juli, Lillehammer, NO.
President: S.L.Sveinsson. Generalsekreterare:
H.Palmer. 80 aktiva deltagare och 49 medföljan–
de.
Första dagen gemensam nordisk kongress i
Oslo med Inremedicin om: Antikoagulationsbe–
handling med bl a P.Owren och J.Lehmann som
inledare. I Lillehammer diskuterades dagarna där–
efter som huvudornråden:Adrenalin och noradre–
nalinutsöndringmed U.S.vonEuler som inledare,
ochFilterpapperselektroforesmedA.Grönwall, E.
Bierring ochE.Nielsen som inledare. Vid den hög–
tidliga kongressmiddagen på ett högfjällshotell, -
smoking var anbefalld -, lär enminnesrik konsert
med två flyglar ha hållits.
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...53
Powered by FlippingBook