Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1997 - page 5

NordiskFörening för Kliniskkemi
ochKlinisk fysiologi 1946 - 1996
Ett femtioårsjubileum
JOHANKILLANDER
Inledning
Nordisk Förening för Klinisk kemi och Klinisk
fysiologi bildades 1946och fyllde alltså50år 1996.
Det ihågkoms vidden nordiska kongressen iT6rs–
havn på Färöarna i juni 1996 och med en artikel i
KliniskKemi iNorden
(nr
4- 1996), som handla–
de om den första kongressen, som hölls i Fins0,
Norge i maj 1946.
I detta supplement beskrivs föreningens vidare
utvecklingoch aktiviteter under50år. Det skermed
denna
översiktliga artikel omNFKK,
med en
för–
teckningöverde 25nordiska laboratorieläkarmö–
tena- nordiska kongresserna,
med en
särskildar–
tikel omNordkem
ochmed artiklar från
varje lands
förening för klinisk kemi,
i vilka författarna berät–
tar om sin förenings historia under motsvarande
tid,
Under föreningens bildande och första period
var behovet av samverkan och stöd från kollegor
av stor betydelse. Det fanns bara en handfull kli–
niska kemister och särskilt ide krigsdrabbade län–
derna hade utvecklingen försvårats. ISverige hade
uppbyggnaden ändå kunnat pågå förhållandevis
ohindrad - om än långsamt. De tidiga kontakter
som omvittnas i flera av artiklarna i detta supple–
ment, visar på behovet av nordisk samverkan. Vid
den första kongressen iFinsöpekadeSvein Sveins–
son på fyra sådan tänkbara områden för samver–
kan: l. Användande av gemensamma analysmeto–
der och standarder, 2. Utbildning av laboratorielä–
kare, 3. Bildande av en nordisk föreningsstyrelse
med uppdrag att förmedla samarbetet och 4. Ve–
tenskapligt samarbete.
Nordiska laboratorieläkarmöten-kongresser.
Många kontakter startade vid de nordiska labora–
torieläkarmötena; fortsatte och fördjupades sena–
re.Möten hölls årligen 1946, 1947, 1948 ochdär-
Klinisk Kemi
i
Norden Supplemem. 1997
eftermed två års mellanrum. De nordiska labora–
torieläkarmötena-kongressema har hunnit bli 25
till antalet på 50 år.
Ommötena skulle benämnas laboratorieläkar–
möten eller nordiskakongresser avgjorde värdlan–
det, beteckningarna användes växelvis fram till
1975. De anordnades efter den initiala perioden
vartannat år i tur och ordning av de nordiska län–
demas föreningar. Från början växladedet organi–
satoriska ansvaret mellan fyra föreningar, men ef–
ter 1980 av fem.
Vissa år har möten flyttats på grund av kollisi–
on med andra störremöten, i vilka föreningen va–
rit engagerad. Två internationella kongresser har
hållits: 1957 i Stockholmoch 1972 iKöpenhamn.
I båda fallen harNFKK stått som inbjudare.
I
någ–
ra fall har europeiskakongresser förskjutit tidsche–
mat.
SJCLI
Föreningen startade 1948Scandinavian Journal for
Clinical and Laboratory Investigation, ett mycket
viktigt moment i den tidiga utvecklingen. Närma–
re uppgifter om starten och vidareutvecklingen
finns i den norska föreningens artikel.
Nordkem
Under 1970-ta1et visade sig ett behov av mer in–
tensifierat gemensamt nordiskt samarbete inom
många fält. Därför planerades Nordkem i början
av 1970-talet. Det var ganska trögt i portgången
att få förståelse och stöd frånde statligahälsovårds–
myndigheterna i de olika länderna och Nordiska
Rådet,men 1977 startadesNordkemmedmyndig–
heternas bistånd.
Detta är värt en speciell artikel, somCarl-Hen–
ric de Verdier skrivit. Han har varit med hela den
tid somNordkem planerades och verkade och är
3
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...53
Powered by FlippingBook