Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1997 - page 7

Nordisk ReferensvärdeskommittesmötepåHanaho/men, FIN, 1975. Fr. v. TorgnyAh/ström (S),MagnusHjelm
(DK), Ralph Gräsbeck (FIN) och Sigbjöm Skandsen (N).
ratorium och snart därefter salufördes gemensam–
ma kalibrerings- och kontroilösningar genomNy–
egaard oCo. Seranorm blev ett begrepp.
Under 1968 genomfördes nordisk screening
med samnordiska kvalitetskontrollomgångar för
sjukhuslaboratorierna i Norden. Närmare detaljer
framgår av den norska föreningens historia.
Nordiska
kommith~er
standardisering av skandinaviska enzymmetoder
kom igång redan under 1960-talet. Vid kongres–
sen iOtnäs 1969 formaliserades den nordiska för–
eningens samarbete i och med tillsättande av 4
kommitteer:
Nordiska korruniten för kvalitetskontroll
(ordförande: C-H de Yerdier)
Nordiska referensvärdeskommitten (ordfö–
rande: R.Gräsbeck)
Nordiska komntitten för storheter och en–
heter (ordförande: R.Dybkaer)
Nordiska enzymkommitten (ordförande:
R.Keiding).
Kommitten för kvalitetskontroll var mycket
aktiv och verksamheten fortsatte med projektet
"Normer för analyskvalitet i klinisk kemi" inom
Nordkem. Referensvärdes-kommitten var också
mycket aktiv. Dess arbete fortsatte tillsammans
medNordkem. De skandinaviska rekomrnendatio-
Klinisk Kemi
i
Norden Supplement. 1997
nerna för standardisering av enzymanalysmetoder,
publicerade 1974och 1976, är bland demest kän–
da och hade inflytande långt utanför Norden.
Rekommendationer utarbetadesav allakorrimit–
teer.Rapporter publicerades också och diskutera–
des även regelmässigt vid kongresserna. standar–
diseringsarbetet fortsatte än mer aktivt med flera
nya kommitteer, när Nordkem startade sin verk–
samhet 1977. Bl.a.bildadesNordiska referensme–
todkommitten och Diagnos- och organorienterad
klinisk kemi. Alla fortsatte inomNordkem.
Under 1981-1984diskuterades omorganisation.
Under ledning avSverreLandaas genomfördesden
1988-90. Bl.a. omorganiserades samtligakommit–
teer till två: en klinikkommitte och en metodkom–
mitte.
Den Nordiska föreningen har även deltagit i de
standardiseringssträvanden, somECCLS verkade
för och som senare övertogs av CEN-anknutna
kommitteer. standardiseringochkvalitetskrav for–
muleras alltmer inom större enheter än enskilda
nationer eller nationsgrupper. Men den utveck–
lingen får beskrivas i en annan historia.
Riktlinjer för utveckling av klinisk kemi
iNorden
Iden nordiska föreningens namn sammankallades
till Oslo 1970 ett möte om
Riktlinjer för utveck-
5
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...53
Powered by FlippingBook