Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 31, 2019 - page 7

Klinisk Biokemi i Norden · 4 2019
 | 7
for mindst ét unormalt svar være 1-0,95
N
, hvor N er
antallet af svar. Ved 13 svar, er denne risiko næsten
50 %. I praksis vil svarene ikke være uafhængige,
og N skal derfor være lidt højere, for at risikoen for
mindst ét unormalt svar når op på 50 %. På mange
laboratorier bliver de fleste blodprøver rekvireret
via ”analysepakker”, hvor man ved nogle få klik i
rekvisitionssystemet kan bestille for eksempel en
standardiseret indlæggelsespakke, som kan indeholde
20, 30, 40 parametre eller flere. Her stiger risikoen for
falsk positive signaler til langt over 50 % og dermed
formentlig også risikoen for en betragtelig stigning
i antallet af overflødige undersøgelser eller behand-
linger. Når patienten er indlagt, bliver der endvidere i
mange tilfælde taget daglige blodprøver, hvor mindre
ændringer i prøvesvarene indenfor den kombinerede
biologiske og analytiske variation også kan føre til
overflødige, afledte tiltag.
I Danmark har de fleste laboratorier i mange år
haft en årlig stigning i antallet af analysesvar på 6-9
% svarende til en fordobling i løbet af 8-12 år. I 2016
blev der anslået afgivet 150.000.000 blodprøvesvar i
Danmark (5). Med et befolkningstal på 5,7 millioner
samme år, blev det til 26 svar på hver eneste indbyg-
ger, ung som gammel. Ser man på produktionen af
enkelte analyser, kan jeg fx nævne P-ALAT. I Region
Hovedstaden, hvor jeg arbejder, fik 632.359 unikke
personer svar på denne analyse i 2018. Regionen har
1,82 millioner indbyggere, hvilket svarer til, at en
tredjedel af alle regionens indbyggere, igen ung som
gammel, fik analyseret P-ALAT mindst én gang. I
alt blev der produceret 1,5 millioner svar på denne
analyse, så mange borgere har fået målt den flere
gange. Personligt føler jeg mig ikke overbevist om,
at størstedelen af disse mange resultater er indgået
i relevante sundhedsfaglige overvejelser for den
enkelte borger.
Et eksempel på en analyse, hvor stigningstakten
i antallet er langt større end den gennemsnitlige
stigningstakt er P-25OH-Vitamin D. Som det ses i
figur 1, der viser antal rekvisitioner fra almen prak-
tiserende læger i København i årene 2004 til 2009,
er der her tale om en nærmest eksponentiel stigning.
I et ældre studie fra et engelsk hospital (1984) blev
555 akutte indlæggelse gennemgået med henblik på
værdien af test i den akutte situation. Ud af 2372
test var 17 % unormale, og mindre end en tredjedel
af disse unormale svar bidrog til at stille patients
diagnose (6). I dag bliver der taget langt flere test per
patient, hvorfor andelen af svar, der bidrager til den
diagnostiske proces formentlig er væsentligt lavere.
Endelig skal det nævnes, at gentagne blodprøvetag-
ninger under indlæggelse kan føre til anæmi (7), hvil-
ket i særdeleshed kan være problematisk hos børn (8).
Som svar på spørgsmålet i overskriften til denne
leder er det min klare overbevisning, at ja – der bliver
taget alt for mange blodprøver, hvilket både er dyrt
for samfundet og potentielt skadeligt for patienterne.
Referencer
1. De offentlige sundhedsudgifter er steget mar-
kant mere end de øvrige offentlige udgifter
siden 2000. DST Analyse 18. januar 2019.
/
visanalyse?cid=31651.
2. Papanicolas I, Woskie LR, Jha AK. Health care
spending in the United States and other high-
income countries. JAMA 2018;319:1024‐39.
3. Krasowski MD, Chudzik D, Dolezal A,
Steussy B, Gailey MP, Koch B, Kilborn SB,
Darbro BW, Rysgaard CD, Klesney-Tait JA.
Promoting improved utilization of labora-
tory testing through changes in an electronic
medical record: experience at an academic
medical center. BMC Med Inform Decis Mak
2015;15:11.
4. Zhi M1, Ding EL, Theisen-Toupal J, Whelan
J, Arnaout R. The landscape of inappropriate
laboratory testing: a 15-year meta-analysis.
PLoS One 2013;8:e78962.
5. Henrik S. Thomsen. Diagnostiske fag. Munk-
sgaard. 19. maj 2016. ISBN: 9788762814615
6. Sandler G. Do emergency tests help in the
management of acute medical admissions? Br
Med J (Clin Res Ed). 1984; 289: 973-7.
7. Thavendiranathan P, Bagai A, Ebidia A,
Detsky AS, Choudhry NK. Do blood tests
cause anemia in hospitalized patients? The
effect of diagnostic phlebotomy on hemoglo-
bin and hematocrit levels. J Gen Intern Med
2005;20:520‐4.
8. Howie SR. Blood sample volumes in child
health research: review of safe limits. Bull
World Health Organ 2011;89:46-5.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook