Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1996 - page 4

ment till KKN och att det skulle vara klart till mid–
sommar och kongressen i Thorshavn. Toriii sva–
rade positivt och återkommed positvt besked inom
kort.
Jag skrev runt till redaktörerna och bad
dem att ta fram tio sånger vardera.Alla redaktö–
rerna var positiva och startade arbetet. Så små–
ningom inflöt 10-15 sånger från vardera land.Av
ekonomiska skäl skars de ned till sex per land. Nu
när vi håller på med slutredigeringen harvi-trots
många, många påstötningar - inte fått tillstånd
att återge vissa av sångerna. De måste därför ty–
värr utgå. Kvar är nu cirka fem sånger per land.
Betrakta detta häfte som ett provhäfte.
Inom redaktionen arbetar vi orortrutet vidare på
en ta fram en större sångbok! Kom gärna med
fOrslag!
Njut av sångerna!
Tack till Nycomed för sponsring!
Teckningarna harmin gode vän och granne
Mats Jansson gjort! Heder åt honom!
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
BöseMenschen haben keine Lieder!
Uppsala den 14 juni 1996
Kristoffer Hellsing
2
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...56
Powered by FlippingBook